Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເປີດໃຊ້ສອງແພລຕຟອມ MT4 ພ້ອມກັນ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ  ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ຫລາຍກວ່າສອງແພລຕຟອມ Metatrader ໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີວິທີໃນການເປີດໃຊ້ສອງແພລຕຟອມ MT4 ໃນເວລາດຽວກັນ. ເພື່ອເປີດທັງສອງແພລຕຟອມ Metatrader ໃນ ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ;ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແພລຕຟອມອີກຄັ້ງໃນຄອມພີວເຕີ  ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນ ໄດເຣັກເທີຣີທີ່ຕ່າງກັນໃນ ຄອມພິວເຕີ ຫລື VPS ຂອງທ່ານ.

ຕົວຢ່າງຄື:

ກ່ອນອື່ນແມ່ນດາວໂຫລດ installer ແລະຈາກນັ້ນ  Run  ໄຟລ໌. ທ່ານຈະຖືກຖາມເພື່ອເລືອກບ່ອນທີ່ໂປຣແກຣມຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈະຢູ່ທີ່ C:\Program Files\MetaTrader – Pepperstone\

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

ຈາກນັ້ນ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເດີມອີກຄັ້ງ ແຕ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງ  ໂປຣແກຣມເດີມນັ້ນເຂົ້າໃນໂຟເດີທີ່ມີຊື່ຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: C:\Program Files\MetaTrader – Pepperstone2\

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

ແລະຈະສາມາດເບິ່ງທັງສອງໂຟເດີນີ້ໄດ້ໃນໂຟເດີຂອງພວກມັນທີ່ ໂຟເດີ program files ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງ.

Running Two MT4 Platforms at the Same Time

ແລະຈາກນັ້ນທ່ານຈະສາມາດເປີດໃຊ້ແພລຕຟອມພ້ອມກັນກັນໄດ້. ທ່ານອາດຈະຂຽນຊື່ໃຫ້ໂປຣແກຣມວ່າ Metatrader

Running Two MT4 Platforms at the Same Time