Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ສະແດງ ແທ່ງທຽນ (Candles )ເພີ່ມເຕີມໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 19 November 2012 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ເພື່ອສະແດງ ແທ່ງທຽນເພີ່ມເຕີມໃນ ກຣາຟ ຜ່ານ MetaTrader 4 , ກະລຸນາໄປທີ່Tools> Optonsແລະເລືອກ Charts tab.

 

Show More Candles

ກະລຸປ້ອນ   Max Bars ໃນ ປະຫວັດການ– 2147483647 ແລະ Max bars ໃນກຣາຟ – 2147483647. ເຫຼົານີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກຣາຟສູງສຸດທີ່ມີໃນ MT4  ແລະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດສະແດງແທ່ງທຽນເພີ່ມເຕີມໄດ້.

Show More Candles

ໂດຍການເປີດໃຊ້ງານແທ່ງທຽນເພີ່ມຂື້ນໃນ MT4 , ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາເທິງກຣາຟໃນຈຳນວນສູງສຸດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳລັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານແທ່ງທຽນໃນຈຳນວນສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ເທິງກຣາຟຂອງທ່ານ,ທ່ານອາດຕ້ອງຣີເຟສ ກຣາຟຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນຜ່ານມາເພີ່ມເຕີມ. ເຮັດສິ່ງນີ້, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ນີ້:https://pepperstone.com/support/resetting-your-mt4-chart-data/