Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ວິທີເບິ່ງອັດຕາ Swap

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

Swaps ຈະລະບຸການໃຊ້ຈ່າຍ/ ເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບການຖືໂພຊີຊັ່ນ ໄວ້ຕະຫລອດໄລຍະໂຣລໂອເວີຣ (ໃນເວລາ  0:00 ໂມງ ) ຕາມເວລາກຣາຟ. ສິ່ງນີ້ຈະປ່ຽນຈາກຄູ່ຫາຄູ່ ແລະລູກຄ້າຄວນຮູ້ສຳລັບການຄິດຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ແລະວິທີການເບິ່ງອັດຕາ Swap.

ການຄິດຄ່າ swap ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງອອກມາໃນແຕ່ລະວັນໂດຍສະຖາບັນການເງິນທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມືດ້ວຍ ແລະການຄິດຄ່າ swap ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມການວິເຄາະການຈັດການຄວາມສ່ຽງແລະເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫລາດ. ອັດຕາ swap ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກມາ ແມ່ນເປັນອັດຕາແທ້ຈິງແລະອັດຕາພວກນີ້ຂື້ນກັບການປ່ຽນແປງ ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ. ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດອັດຕາ Swap ນີ້ ແຕ່ສຸດທ້າຍຈະອີງຕາມອັດຕາການປ່ອຍເງິນທຶນຈາກ ທະນາຄານ.

ສຳລັບວິທີການເບິ່ງອັດຕາ swap ນັ້ນ ກະລຸນາ ເບິ່ງທີ່ ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ MT4 ຂອງ Pepperstone . ເພື່ອເບິ່ງອັດຕາ swap ເລືອກ:

> “View”, ແລະເລືອກ  “Market Watch”

> ຄລິກຂວາເທິງ  Market Watch ແລະເລືອກ “Symbols”

How to View Swap Rates

> ຈາກນັ້ນເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ຢາກກວດເບິ່ງ ແລະເລືອກ  Properties.

How to View Swap Rates

ກົນໄກການຮັບຫລື ຈ່າຍ ຄ່າ swap ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເມື່ອທ່ານຊື້ຫລືຂາຍຄູ່ສະກຸນເງິນ, ທ່ານກຳລັງ short ໜຶ່ງສະກຸນເງິນ ແລະ Long ອີກຄູ່ສະກຸນເງິນໜຶ່ງ.ຕົວຢ່າງ: ທ່ານກຳລັງຊື້ສະກຸນເງິນໜຶ່ງ ແລະກຳລັງຂາຍອີກສະກຸນເງິນໜຶ່ງ. ນີ້ໝາຍວ່າທ່ານຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍສຳລັບສະກຸນເງິນໜຶ່ງ ແລະຮັບດອກເບ້ຍຈາກອີກສະກຸນເງິນໜຶ່ງ

ເມື່ອອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງປະເທດໜຶ່ງໆໃກ້ຄຽງກັນ, ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄ່າ swap ເປັນລົບ ສຳລັບຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ຊື້ຂາຍໃນແບບ Long ແລະ Short. ບໍ່ວ່າເວລາໃດ ທີ່ທ່ານກູ້ຢຶມເງິນ ຫລື ຝາກເງິນທຶນ ທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າສ່ວນຕ່າງສຳລັບເງິນທີ່ທ່ານກູ້ຢຶມ ແລະເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການຝາກເງິນທຶນ—ນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບການຢຶມເງິນ ຫລື ຝາກເງິນທຶນກັບທະນາຄານໜຶ່ງ,ພວກເຂົາຈະຄິດຄ່າສ່ວນຕ່າງ ສຳລັບການໃຫ້ການບໍລິການ. ເມື່ອອັດຕາດອກເບ້ຍໃກ້ຄຽງກັນຫລາຍ,ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງການໃຫ້ຢືມເງິນ–ການຢືມເງິນສາມາດຫລາຍກວ່າສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທ່ານສາມາດຮັບຈາກສະກຸນເງິນທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກວ່າ ແລະ ສະກຸນເງິນທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳກວ່າ ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ມີອັດຕາ  swap ເປັນລົບ.