Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ລົງຊື່ເຂົ້າແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ເພື່ອເລີ່ມການຊື້ຂາຍໃນບັນຊີ  MT4 ຂອງທ່ານ  ທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມໂດຍການລົງຊື່ເຂົ້າໃນແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງເປີດແພລຕຟອມກ່ອນ, ເລືອກໄຟລ໌ ຢູ່ມຸມຊ້າຍມືເບື້ອງເທິງແລະເລືອກລົງຊື່ເຂົ້າ.

Logging into your MT4 platform

ກະລຸນາໃຊ້ອີເມລ໌ທີ່ໃຊ້ໃນການເປີດບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃນບັນຊີຊື້ຂາຍຈິງ.

ເລກບັນຊີຈະກຳນົດໃຫ້ເຊີບເວີ ໃນການເລືອກ  ຫລື ພິມເຂົ້າໃນແພລຕຟອມ.

ຖ້າລາຍລະອຽດທີ່ທ່ານປ້ອນລົງໄປຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຈະເລີ່ມການລົງຊື່ເຂົ້າໃນແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະເຫັນຕົວເລກສະແດງຢູ່ດ້ານມຸມຂວາມືເບືອ້ງລຸ່ມສຸດ. ຖ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງເຊັ່ນ”ບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ”  ຫລື “ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່”, ກະລຸນາອ້າງອີງ ຄວາມຂັດຂ້ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນໝວດພື້ນຖານຄວາມຮູ້.