Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ Expert Advisors (EA)

ໄດ້ໂພສ໌: 04 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ການຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA ໃນ  Metatrader 4  ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ສະນັ້ນ,ແພລຕຟອມນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ. Metatrader ຍັງມາພ້ອມກັບການເທຣດອັດຕະໂນມັດ ແລະຕົວສ້າງຕົວຊີ້ບອກ ແລະ Metaeditor. Metaeditor ສາມາດໃຊ້ໃນການສ້າງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA ຂອງທ່ານເອງ ແລະໃຊ້ສຳລັບການດັດແກ້ ໄຟລ໌ທີ່ມີຢູ່.

ເພື່ອຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA ຕາມສັ່ງ ;ທ່ານຈະຕ້ອງເປີດແພລຕຟອມ Metatrader 4 ຂອງທ່ານສາກ່ອນ. ເລືອກໄຟລ໌ທີ່ມຸມຂວາມືດ້ານເທິງ ແລະເລືອກ  “Open Data Folder”  ຕາມຮູບລຸ່ມນີ້:

Installing Indicators and Expert Advisors

ເມື່ອໄດ້ເລືອກແລ້ວ, ແພລຕຟອມຈະນຳທ່ານໄປຍັງບ່ອນທີ່ເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA. ໃນໄດເລັກໂທຣີທີ່ແພລຕຟອມນຳທ່ານໄປນັ້ນ,ກະລຸນາເລືອກ  MQL4 folder.

ລາຍການຂອງໂຟເດີໃນ MQL4  ຈະເປັນຄືດັ່ງນີ້:

Installing Indicators and Expert Advisors

 

ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກຕາມສັ່ງ, ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກໂຟເດີຂອງຕົວຊີ້ບອກ ແລະແປະ ໄຟລ໌ຂອງທ່ານເຂົ້າໃນໂຟເດີນັ້ນ. ສ່ວນ EA ຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ Experts folder ແລະໆລໆ, ແລ້ວແຕ່ວ່າທ່ານກຳລັງຕິດຕັ້ງອັນໃດ.

ຈາກນັ້ນ,ທ່ານຈະຕ້ອງຣີສະຕາດ ເທີຣມິນາລ   MT4  ຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ມັນຈະສາມາດຮູ້ຈັກກັບໄຟລ໌ໃໝ່.