Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນກຣາຟ MT4 ຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ເມື່ອຜ່ານໄປເວລາໜຶ່ງຫລັງຈາກເປີດແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານແລ້ວ, ຊ່ອງວ່າງຈະປະກົດອອກໃນກຣາຟ. ຖ້າການຣີເຟສກຣາຟບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້,ທ່ານອາດຕ້ອງ ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນກຣາຟ MT4 ຄືນໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ.

ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງໄປທີ່ແຖັບ ເຄື່ອງມືໃນແພລຕຟອມ ແລະ ເລືອກ  History Center.

Resetting Your MT4 Chart Data

ແລະຈາກນັ້ນທ່ານຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເລືອກຄູ່ແລະກອບເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

Resetting Your MT4 Chart Data

ເລືອກ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ແລະຄລິກ ລຶບສອງຄັ້ງ ( ເພື່ອເລືອກທັງໝົດ–ຄລິກບັນທຶກທຳອິດ, ກົດ ປຸ່ມ SHIFT ຄ້າງໄວ້ແລະເລື່ອນໄປດ້ານລຸ່ມສຸດເພື່ອເລືອກບັນທຶກສຸດທ້າຍໃນຂະນະທີ່ກົດ SHIFT ຄ້າງໄວ້).

Resetting Your MT4 Chart Data

ຈາກນັ້ນ, ປິດ History Center  ແລະເລືອກ (ຍົກຕົວຢ່າງ) ກຣາຟ  EURUSUD 1m .

Resetting Your MT4 Chart Data

ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ,ຕອນນີ້ກຣາຟແມ່ນວ່າງເປົ່າ ແລະ ປະຫວັດການ (history)ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ.   ຖ້າສິ່ງນີ້ໄດ້ຢຸດຢູ່ ໜ້າຈໍ“ລໍຖ້າການອັບເດດ”, ປ່ຽນກອບເວລາຂອງກຣາຟ ແລະສັບປ່ຽນຄືນໄປຍັງ   1M.

Resetting Your MT4 Chart Data

ກຣາຟຂອງທ່ານຄວນຈະປະກົດມີຂໍ້ມູນໃໝ່,ລຶບຊ່ອງວ່າງໃດໜຶ່ງໃນລາຄາທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານແລະອັບເດດກຣາຟຂອງທ່ານ.