Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງທີ່ອາດມີ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງຈະຖືກສ້າງຂື້ນ   ຖ້າບາງຢ່າງ ໃນ ແພລຕຟອມ Metatrader 4ເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ເຮັດໜ້າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ໂດຍທົ່ວໄປ ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງສະແດງໃນມຸມຂວາມືດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານ. 

Error Messages

ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງບາງຂໍ້ຄວາມແມ່ນໄດ້ລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າລະຫັດຜ່ານ ຫລື ເຊິບເວີທີ່ທ່ານປ້ອນເຂົ້າໄປບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ແລະມັນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນພຽງຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່.

ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່: ບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຈະປະກົດເລື້ອຍໆ . ມັນເປັນຂໍ້ຄວາມສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນຫາໃນການລົງຊື່ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຂໍ້ຄວາມນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ ຫລືຊື່ເຊີບເວີບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ຂັດຂ້ອງທຳມະດາ: ເປັນສາເຫດມາຈາກບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ. ບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມ antivirus ຫລື ກຳແພງໄຟຂອງທ່ານປິດໃຊ້ງານ ຫລື ອາດແມ່ນບັນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ. ລະບົບອາດມີຫລາຍໆສາເຫດທີ່ອາດກໍໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງນີ້,ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີສຸດຄືການ ແກ້ໄຂຂໍໍຂັດຂ້ອງໂດຍການປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

> ລອງປິດໃຊ້ງານ antivirus ຫລື ໂປຣແກຣມ internet security
> ຖ້າທ່ານມີຄອມພິວເຕີອີກເຄື່ອງ, ລອງໃຊ້ເຄື່ອງນັ້ນເບິ່ງ,ເພື່ອຕັດບັນຫາ PC ອອກໄປ.
> ຖ້າທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແຫຼ່ງອື່ນໆ, ລອງມັນເບິ່ງ.

ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນຂໍ້ຄວາຂ້າງເທິງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ support@pepperstone.com