Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການສ້າງລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແກ່ນັກຊື້ຂາຍຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເບິ່ງປະຫວັດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ລະຫັດຜ່ານນີ້ຍັງໃຊ້ກັບບໍລິການຂໍ້ມູນເຊັ່ນ Myfxbook. ຈາກການບໍລິການເຫຼົານີ້ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ລະອຽດຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາແລະກຣາຟທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີ ແຕ່ຍັງອີງຕາມ ທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງ (equity)ອີກດວ້ຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນຖຶກນຳໃຊ້ກັນຫລາຍສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນທີສາມ ,ແຕ່ ລູກຄ້າຍັງສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດເຫຼົານີ້ແກ່ຜູ້ທີ່ອາດເປັນນັກລົງທຶນ ຫລື ນັກ ນັກຊື້ຂາຍລະດັບດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າແພລຕຟອມຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອກວດເບິ່ງ ຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍຄືນຫລັງແລະຜົນການເທຣດຕາມເວລາຕົວຈິງ . ສິ່ງນີ້ຈະໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ເຖິງວ່າທຸກໆຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານນີ້ ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີສິດໃດໆ ເພື່ອເຮັດດສິງໃດໜຶ່ງທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການຊື້ຂາຍໃນບັນຊີໄດ້.

ເພື່ອສ້າງລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

Investor Password

1. ຢູ່ແທັບເມນູດ້ານເທິງສຸດ, ເລືອກ TOOLS > OPTIONS ຫລື ທາງລັດຄີບອດ(Ctrl+O).
2. ຢູ່ກ້ອງແທັບ SERVER , ເລືອກ CHANGE.
3. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານມາສເຕີປະຈຸບັນໃນຊ່ອງ: “Current Password” .
4. ເລືອກ ”ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນ ” ຖ້າຍັງບໍ່ເລືອກເທື່ອ.
5. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນໃໝ່ໃນຊ່ອງ: “Current Password” .
6. ພິມລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນໃໝ່ອີກຄັ້ງໃນຊ່ອງ “Confirm”.