Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການວາງຄຳສັ່ງທີ່ລາຄາຕະຫລາດ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ການວາງຄຳສັ່ງ ທີ່ລາຄາຕະຫລາດຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌.  ນີ້ແມ່ນເປັນວິທີງ່າຍທີ່ສຸດຂອງການເປີດໂພຊີຊັ່ນຊື້ຂາຍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ວິທີການວາງຄຳສັ່ງແບບນີ້, ທ່ານຈະເປີດໂພຊີຊັ່ນເພື່ອການເທຣດທັນທີຕາມລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ. ຈາກນັ້ນຄຳສັ່ງຈະຖືກສົ່ງໄປ ຕະຫລາດ interbank ເພື່ອອັບເດດຂໍ້ມູນ.

ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງ “Market Watch”  ໃນແພລຕຟອມ MetaTrader 4, ປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອວາງຄຳສັ່ງ  ທີ່ລາຄາຕະຫລາດ

1: ຄລິກຄູ່ສະກຸນເງິນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທຣດສອງຄັ້ງ

Placing a Market Execution Order

2: ໜ້າຕ່າງ  “order”  ຈະປະກົດຂື້ນມາ. ອັບເດດຊ່ອງທັງໝົດກ່ຽວຂ້ອງກັບ  market order ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ປະລິມານ  Volume ( ຂະໜາດການຊື້ຂາຍ).

Placing a Market Execution Order

3: ຄລິກ  “Sell by Market” ຫລື “Buy by Market” ເພື່ອສົ່ງຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ດຳເນີນການທີ່ ລາຄາທີ່ດີສຸດທີ່ມີໃນຕະຫລາດ.

Placing a Market Execution Order

4: ເມືອຄຳສັ່ງຖືກດຳເນີນການແລ້ວ, ອໍເດີ້ການຊື້ຂາຍນີ້ຈະສະແດງໃນແຖບ “ການຊື້ຂາຍ” ໃນໜ້າຕ່າງຂອງເທີຣມີນາລ.

Placing a Market Execution Order

ໃນແຖບ trade ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ  Open order ດ້ວຍການຄລີກຂວາເທິງຄຳສັ່ງ  open order  ແລະເລືອກ Modify  ຫລື Delete Order. ຢູ່ກ້ອງ Modify  ແລະ Delete Order ທ່ານຈະສາມາດກຳນົດ stop loss  ແລະ Take profit  ສຳລັບການເທຣດຂອງທ່ານ.