Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

QuickTrade

ໄດ້ໂພສ໌: 19 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Quicktrade ເປັນວິທີໄວທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ. ທ່ານຈຳຕ້ອງດຳເນີນການ ແລະຕອບສະໜອງດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຢູ່ເລື້ອຍໆ ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງແບບກະທັນຫັນ—Quicktrade ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານເປີດ,ປິດໂພຊີຊັ່ນການຊື້ຂາຍ ແລະອອກຈາກຕະຫລາດດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສຳລັບການເປີດໃຊ້ງານ Quicktrade ແມ່ນມີສອງວິທີຄື:

ໃນ ເມນູ Preferences:

1. ຄລິກເທິງເມນູPreferences ແລະວາງເຄີເຊີຣໃສ່ເທິງ  Quicktrade.

menu

2. ທ່ານສາມາດເລືອກ ຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດໃຫ້ດຳເນີນການດ້ວຍການຄລີກໜຶ່ງຄັ້ງ ,ຄລີກສອງຄັ້ງ ຫລືຕ້ອງການ ການຢືນຢັນກ່ອນດຳເນີນການ.

ຈາກ ແຖບເຄື່ອງມື Quick Links :

1. ຢູ່ໃນມຸມຂວາດ້ານເທິງສຸດຂອງແພລຕຟອມ cTrader ,ທ່ານສາມາດເລືອກ Quicktrade ຕາມຄວາມມັກຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການຄລີກ ເທິງໄອຄອນ Quicktrade .

quicktrade

2. ທ່ານສາມາດເລືອກ ຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດໃຫ້ດຳເນີນການດ້ວຍການຄລີກໜຶ່ງຄັ້ງ  ,ຄລີກສອງຄັ້ງ ຫລືຕ້ອງການ ການຢືນຢັນກ່ອນດຳເນີນການ. ເມື່ອໄອຄອນສະແດງເຄື່ອງໝາຍຖືກໜຶ່ງອັນ, ການຊື້ຂາຍຈະຈະເກີດຂື້ນດ້ວຍການຄລີກພຽງໜຶ່ງຄັ້ງ. ຖ້າໄອຄອນສະແດງຮູບເຄື່ອງໝາຍຖືກສອງອັນ, ການຊື້ຂາຍຈະເກີດຂື້ນດ້ວຍການຄລີກສອງຄັ້ງ . ຖ້າຫາກເປັນຮູບກາແດງ,ໜ້າຈໍການຢືນຢັນຈະປະກົດຂື້ນມາກ່ອນ ຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດຈະດຳເນີນການ.

3. ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ Quicktrade ຕາມຄວາມມັກຂອງທ່ານດ້ວຍໄອຄອນດ້ານຊ້າຍ. ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດເລືອກ  stop-loss ແລະ  take-profit ທີ່ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ສຳລັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.

quicktradeopt