Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Pepperstone cTrader Web – Favorites

ໄດ້ໂພສ໌: 21 April 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Favourites ແມ່ນເປັນວິທີການນຳສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ຂາຍເປັນປະຈຳລວມເຂົ້າກັນເປັນລາຍການດຽວ ເພື່ອງ່າຍໃນການເຂົ້າເບິ່ງ. ໃນເວລາໃຊ້ Pepperstone cTrader Web—ທ່ານສາມາດເຫັນ Favourites  ທີ່ຢູ່ຖັດຈາກ theSymbols Tab  ໃນແຜງ  Market Watch.

Pepperstone cTrader Web - Favorites

ສຳລັບການເພີ່ມ ເຄື່ອງໝາຍ ເຂົ້າ ລາຍການ Favouritesຂອງທ່ານ, ພຽງກົດໄອຄອນຮູບດາວຢູ່ກ້ອງຊື່ເຄື່ອງໝາຍນັ້ນໃນແຜງ Market Watch .  ສ່ວນຢູ່ໃນ cTrader ທີ່ເປັນເວັບເວີຊັ່ນ ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າ ດ້ວຍ cTID  ຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດການບັນທຶກ favourites.

Pepperstone cTrader Web - Favorites

ເພື່ອເອົາ favourite ອອກໄປ,ພຽງແຕ່ຄລີກເທິງໄອຄອນຮູບດາວອີກຄັ້ງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍກໍຈະຖືກເອົາອອກໄປຈາກລາຍການ.

Pepperstone cTrader Web - Favorites