Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Pepperstone cTrader Web – ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ

ໄດ້ໂພສ໌: 03 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ ຫລື ເສັ້ນສະແດງແມ່ນເປັນວິທີທີ່ວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕາມ,ຈັດການໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ ແລະ ຄຳສັ່ງ pending orders. ເພື່ອໃຊ້ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ,ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ເລືອກຕົວເລືອກໂພຊີຊັ່ນແລະຄຳສັ່ງຈາກ ຕົວເລືອກມຸມມອງກຣາຟ (chart view options).

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

ເມື່ອທ່ານເປີດຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດ (market order), ເສັ້ນໂພຊີຊັ່ນສຳລັບການຊື້ຂາຍນັ້ນຈະປະກົດທີ່ລະດັບ entry  ຂອງທ່ານເທິງກຣາຟ ທີ່ຄືກັນ, ວາງເຄີເຊີສໃສ່ ຫລື ຄລິກເທິງເສັ້ນ ຈະສະແດງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂພຊີຊັ່ນ. ຕົວເລກທຳອິດທີ່ທ່ານເຫັນແມ່ນໝາຍເຖິງ ປະລິມານ ຫລື ຈຳນວນ ທີ່ທ່ານກຳລັງຊື້ຂາຍ ແລະ ລູກສອນໝາຍເຖິງ ໂພຊີຊັ່ນແມ່ນໂພຊີຊັ່ນຊື້ ຫລື ຂາຍ. ທ່ານຍັງຈະເຫັນກຳໄລແລະຂາດທຶນໃນປັດຈຸບັນສຳລັບໂພຊີຊັ່ນນັ້ນ ເປັນ pips ແລ້ວແລະຖັດມາແມ່ນກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນ ສຳລັບສະກຸນເງິນຖານຂອງທ່ານ.

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

ແຖບ  TP ແລະ SL ທີ່ທ່ານເຫັນຂ້າງເທິງ ແລະຂ້າງລຸ່ມຂອງເສັ້ນໂຟຊີຊັ່ນ ແມ່ນຈຸດ  stop loss ແລະ take profit ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະເພື່ອປ່ຽນໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ. ເພື່ອແກ້ໄຂລະດັບ stop loss ແລະ take profit ຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ຄລິກຂ້າງຊ້າຍຂອງ TP ຫລື SL ແລະລາກຂື້ນຫລື ລົງ. ເມື່ອຕັ້ງແລ້ວ,ແຖບ SL ແລະ TP ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນກຳໄລແລະຂາດທຶນທີ່ອາດມີເປັນ pips ແລະສະກຸນເງິນຖານຂອງທ່ານ. ສຳລັບຄຳສັ່ງ limit ແລະ stop ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍ ຈຸດເຂົ້າ(entry point)ຂອງໂພຊີຊັ່ນໄປຍັງລະດັບທີ່ຕ່າງກັນ—ທ່ານສາມາດຍ້າຍເສັ້ນນີ້ຂື້ນ ຫລື ລົງເພື່ອຕັ້ງມັນໄປຍັງລະດັບລາຄາໃໝ່.

 Pepperstone cTrader Web - Chart Trading

ຍ້າຍເຄີເຊີສຂອງເມົາສ໌ (Mouse cursor) ອອກໄປ ຈະເຊື່ອງຂໍ້ມູນເກືອບທັງໝົດກ່ຽວກັບເສັ້ນໂພຊີຊັ່ນ. ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພຽງຄລິກເສັ້ນຄັ້ງດຽວແລະຂໍ້ມູນຍັງຄົງປະກົດຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຍ້າຍເມົາສ໌ອອກແລ້ວ. ຄລິກໃສ່ ຫລື ວາງເຄີເຊີສໃສ່ເສັ້ນຈະມີການໄຮໄລ້ໂພຊີຊັ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທິງ trade watch  ແລະຍັງໄຮໄລ້ເສັ້ນທີ່ຄືກັນໃນກຣາຟ. ເພື່ອປິດເສັ້ນໂພຊີຊັ່ນ ຫລື ຄຳສັ່ງ limit ໃນກຣາຟ, ພຽງຄລິກໃສ່  “x”  ເທິງເສັ້ນໂພຊີຊັ່ນ ຫລື ເສັ້ນຄຳສັ່ງ.

Pepperstone cTrader Web - Chart Trading