Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Pepperstone cTrader—ຄຳສັ່ງ Limit ແລະ Stop

ໄດ້ໂພສ໌: 17 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ທ່ານສາມາດສ້າງຄຳສັ່ງ limit ແລະຄຳສັ່ງ stop  ໂດຍການເປີດ ໜ້າຕ່າງ  Create New Order  ແລະເລືອກ ຊະນິດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

ມີວິທີໜຶ່ງທີ່ໄວກວ່າໃນການສ້າງຄຳສັ່ງ limit ແລະ Stop ຄື  ຄລິກຂວາ ເທິງ ກຣາຟສຳລັບເຄື່ອງໝາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ຂາຍ ແລະຈຳນວນລະດັບ entry ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທຣດ, ແລ້ວຄລິກ ຕົວເລືອກ  ຂາຍ ຫລື ຊື້.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

ຕົວເລືອກຄຳສັ່ງ stop ແລະ limit ທີ່ປະກົດອອກໃນເວລາຄລິກເທິງກຣາຟຂອງທ່ານຈະປ່ຽນອີງຕາມທ່ານຄລິກລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ. ສະນັ້ນ, ຄລິກລາຄາແບບສະປອຕລຸ່ມນີ້, ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຂ້າງເທິງ ແມ່ນ ຕົວເລືອກ buy limit ແລະ sell stop. ໃນຂະນະທີ່ຄລິກລາຄາແບບສະປອຕຂ້າງເທິງຈະສະແດງ ຕົວເລືອກ sell limit  ແລະ buy stop.

ຕໍ່ໄປແມ່ນຄລິກ   buy limit. ເມື່ອໜ້າຕ່າງ ຄຳສັ່ງເປີດຂື້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຄລິກເລືອກ ຊະນິດຂອງຄຳສັ່ງ,ເຄື່ອງໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ,ອັດຕາລາຄາຂອງລາຍການທີ່ຄລິກ ແລະປະລິມານທີ່ໄດ້ປ້ອນລົງຫຼ້າສຸດ—ທ່ານສາມາດປັບຄຳສັ່ງໄດ້ ຖ້າທ່ານໄດ້ວາງຄຳສັ່ງບໍ່ຖືກຈຸດ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະຕັ້ງວັນທີໝົດອາຍຸ, ຄຳສັ່ງ limit ແລະ stop ຈະຖືກຍົກເລິກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າລາຄາ entry ບໍ່ໄປເຖິງວັນທີ ແລະເວລາທີ່ທ່ານກຳນົດໄວ້. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ  stop loss ແລະ take profit  ລຸ່ມນີ້—ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ ຈຳນວນ ກຳໄລ  ຫລື ຂາດທຶນຂອງທ່ານ ຖ້າລາຄາໄດ້ໄປເຖິງຈຸດ stop loss ຫລື take profit . ທຳອິດແມ່ນຈຳນວນເປີເຊັນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງທ່ານ, ຈຳນວນ pips ແລະ ສະກຸນເງິນຖານຂອງທ່ານ.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

ສຳລັບຢືນຢັນຄຳສັ່ງ  ຄລິກ buy  ຫລື sell. ສຳລັບປ່ຽນແປງຄຳສັ່ງ  ຄລິກ ໄອຄອນຮູບແຂ້ວເຟືອງເທິງເສັ້ນຄຳສັ່ງ, ຄລິກໃສ່ເສັ້ນຄຳສັ່ງສອງຄັ້ງ ຫລື ໃນ trade watch ເທິງກຣາຟ ຫລື ຄລີກຂວາເສັ້ນຄຳສັ່ງແລະເລືອກ modify order. ສຳລັບຢືນຢັນການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານຄລິກ modify. ສຳລັບຍົກເລິກຄຳສັ່ງ, ກົດ  delete ທີ່ ໜ້າຈໍ modify order ຫລື ຄລີກຂວາ ໃສ່ເສັ້ນຄຳສັ່ງ ໃນ ເທີຣມິນາລ ການຊື້ຂາຍ.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders