Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Depth of Market

ໄດ້ໂພສ໌: 08 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Market Depth ຄືສະພາບຄ່ອງທີ່ມີໃຫ້ທ່ານໃນລະດັບລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດຽວນີ້ Ctrader ມີMarket Depth ສາມປະເພດທີ່ເດັ່ນສຳລັບແຕ່ລະເຄື່ອງໝາຍ .

VWAP Depth:

VWAP ສະແດງລາຍການ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍທີ່ມີຢູ່,Volume Weighted Average Price  ທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ໃນຈຸດທີ່ສາມາດດຳເນີນການຊື້ຂາຍໄດ້. ການສະແດງ ປະລິມານ ໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດສຳລັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການ ດຳເນີນການຊື້ຂາຍໃນຂະໜາດທີ່ໃຫ່ຍກວ່າ. ເລືອກ  VWAP DoM ແລະເລືອກ ໄອຄອນ VWAP  ດ້ານຊ້າຍມື:

Depth of Market

1.  ເພື່ອປ່ຽນ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍ ທີ່ມີຢູ່, ວາງເຄີເຊີຣຂອງເມົາສເທິງ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍ ແລະຄລິກໄອຄອນລູກສອນເພື່ອເປີດເມນູ ແບບ drop down  ແລະຄລິກ ເທິງ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການ.

Depth of Market

2. ນອກນັ້ນ,ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍໂດຍການຄລິກເທິງ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ ແລະພິມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າ ໄປ.

3. ເພື່ອດຳເນີນການຊື້ຂາຍ, ຄລິກເທິງລາຄາຕາມຂະໜາດການຂື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການ.

Depth of Market

Standard Depth:

1. ເພື່ອເບິ່ງມາດຕະຖານຂອງ market depth, ເລືອກ ໄອຄອນ ທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງ.

Depth of Market

2. ຕົວເລືອກມ າດຕະຖານຂອງ market depth ສະແດງຈຳນວນຂອງສະພາບຄ່ອງທີ່ລະດັບລາຄາຕ່າງໆ.

Depth of Market

Price Depth:

Price depth ຂອງຕະຫລາດສະແດງຈຳນວນສະພາບຄ່ອງທີ່ມີຢູ່ທີ່ລະດັບລາຄາທີ່ມີການເພີ່ມຂື້ນທັງໝົດ. ທ່ານສາມາດຄລິກລະດັບລາຄາທີ່ຕ່າງກັນເພື່ອເປີດ ຄຳສັ່ງ stop orders  ແລະ limit orders. ປະລິມານ ທີ່ເລືອກໃນແຜງ market watch ຈະຖືກໃຊ້ເປັນ ຂະໜາດການຂື້ຂາຍ ໃນເວລາ ຊື້ຂາຍຜ່ານວິທີນີ້.

Depth of Market

1. ສາມາດເປີດຄຳສັ່ງ Pending orders ຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນ Price Depth . ກ່ອນອື່ນໝົດ,ເລືອກ ຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການ ຈາກ ເມນູ volume.

Depth of Market

2. ເພື່ອເປີດຄຳສັ່ງຂາຍ  stop order,ຄລິກເທິງລະດັບລາຄາທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ຂາຍ  ເຊິ່ງຈະເປີດຂື້ນຢູ່ຂ້າງຊາ້ຍມືຂອງໜ້າຈໍສະແດງ market display.

Depth of Market

3. ໃນທາງກັບກັນ,ເພື່ອເປີດຄຳສັ່ງຂາຍ   limit order ,ວາງເຄີເຊີຣຂອງເມົາສເທິງລະດັບລາຄາທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ດ້ານຊ້າຍມືຂອງໜ້າຈໍສະແດງຜົນ.

Depth of Market

4. ເພື່ອເປີດຄຳສັ່ງຊື້ limit orders,ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ—ຄລິກເທິງລະດັບລາຄາທີ່ຢູ່ລຸ່ມລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຢູ່ດ້ານຂວາມືຂອງ depth of market. ເພື່ອເປີດຄຳສັ່ງຊື້ Stop order ,ທ່ານສາມາດຄລິກໃສ່ລະດັບລາຄາທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ດ້ານຂວາມືຂອງໜ້າຈໍສະແດງຜົນ depth of market .

Depth of Market

5. ສຳລັບຄຳສັ່ງ Open ຫລື pending orders ໃດໜຶ່ງ ຈະສາມາດຖືກປິດລົງໄດ້ໂດຍການຄລິກໃສ່ ເຄື່ອງໝາຍ  ‘x’  ເທິງ  order ນັ້ນໆ. 

Depth of Market