Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ໂຄງແບບກຣາຟ

ໄດ້ໂພສ໌: 19 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ບັນທຶກໂຄງແບບກຣາຟດ້ວຍ cTrader ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍ. ດ້ວຍໂຄງແບບກຣາຟທ່ານສາມາດບັນທຶກຮູບແບບກຣາຟ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ ແລະໃຊ້ພວກມັນກັບກຣາຟທີ່ຈະເປີດໃນອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງທັນທີ.

ໂປດຈຳໄວ້ວ່າເມື່ອທ່ານປ່ຽນໂຄງແບບກຣາຟໃນ MT4, ເສັ້ນແນວໂນ້ມແລະເສັ້ນອື່ນໆຂອງທ່ານອາດຈະຖືກລຶບ. ຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໃນເວີຊັ່ນປະຈຸບັນຂອງ cTrader, —ເສັ້ນແນວໂນ້ມ ແລະເສັ້ນອື່ນໆຈະຍັງຄົງຢູ່ເທິງກຣາຟ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານປ່ຽນ ໂຄງແບບກໍຕາມ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໂປດຈຳໄວ້ວ່າ ຖ້າທ່ານປ່ຽນໂຄງແບບຂອງກຣາຟ    ການຕັ້ງຄ່າຜ່ານມາອາດຈະຫາຍໄປ, ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນເປັນ ໂຄງແບບ .

ເພື່ອບັນທຶກເປັນໂຄງແບບໃຫ້ເຮັດດັ່ງນີ້:

1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າກຣາຟ ແລະການສະແດງຂອງຕົວຊີ້ບອກ ຄືສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງແບບສະແດງ.

2.  ເມື່ອພ້ອມໃນການບັນທຶກໂຄງແບບ, ຄລິກໄອຄອນໂຄງແບບຢູ່ທີ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍສະແດງກຣາຟ ແລະຈາກນັ້ນ, ຄລິກ ບັນທຶກໂຄງແບບ ( Template).

Chart Templates

3.  ໃສ່ຊື່ໂຄງແບບຂອງທ່ານ ແລະຄລິກບັນທຶກ. ໂຄງແບບຂອງທ່ານຈະສະແດງໃນລາຍການໂຄງແບບລຸ່ມນີ້:

Chart Templates

4. ທ່ານສາມາດລຶບໂຄງແບບກຣາຟໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການຄລິກ ‘x’ ຖັດຈາກຊື່ຂອງໂຄງແບບນັ້ນ.

Chart Templates