Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ແກ້ໄຂຄຳສັ່ງແລະໂພຊີຊັ່ນ

ໄດ້ໂພສ໌: 25 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຄຳສັ່ງ ແລະໂພຊີຊັ່ນ ໃນ  cTrader ໄດ້, ບໍ່ວ່າຄຳສັ່ງກຳລັງ Pending   ຫລືວ່າໄດ້ມີການເປີດແລ້ວກໍຕາມ.

ເທິງໜ້າຕ່າງສະແດງກຣາຟ:

1. ເມື່ອເທຣດໄດ້ເປີດໂພຊີຊັ່ນແລ້ວ,ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ລະດັບ stop loss ແລະ take profit ສຳລັບອໍເດີຣ ນັ້ນເທິງໜ້າຕ່າງສະແດງກຣາຟ. ສຳລັບການຕັ້ງລະດັບ stop loss ຂອງທ່ານ, ຄລິກ, ກົດຄ້າງໄວ້ ແລະລາກປຸ່ມ SL  ໄປທີ່ໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ.

modify orders

2. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລາກເສັ້ນ Stop loss  ແພລຕຟອມຈະຊີ້ບອກ ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ stop loss ຂອງທ່ານ ເປັນ ຈຳນວນ pips ແລະໂດລາ. ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບຄ່າ pip ຫລື ໂດລາ ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄ່າ stop loss ຂອງທ່ານ,  ໃຫ້ປ່ອຍປຸ່ມ SL ແລະປຸມນີ້ຈະຕັ້ງລະດັບ stop loss ນັ້ນໄປຍັງໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ.

modify orders

3. ນອກນັ້ນ ,ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນລະດັບ take profit ຂອງໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານໄດ້ອີກດ້ວຍ.  ສຳລັບການຕັ້ງລະດັບ take profiຂອງທ່ານ, ຄລິກ, ກົດຄ້າງໄວ້ ແລະລາກປຸ່ມ TP  ໄປທີ່ໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ.

modify orders

4. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລາກເສັ້ນ take profit,  ແພລຕຟອມຈະຊີ້ບອກ ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ  take profit ເປັນ ຈຳນວນ pips ແລະໂດລາ. ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບຄ່າ pip ຫລື ໂດລາ ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄ່າ take profit ຂອງທ່ານ,  ໃຫ້ປ່ອຍປຸ່ມ TP ແລະປຸມນີ້ຈະຕັ້ງລະດັບ take profitນັ້ນໄປຍັງໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ.

modify orders

ໃນເທີຣມິນາລການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ:

1. ຊອກຫາປຸ່ມໄອຄອນຮູບແຂ້ວເຟືອງ ທີ່ຢູ່ດ້ານຊ້າຍຂອງໂພຊີຊັ່ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ. ຄລິກໄອຄອນນີ້.

modify orders

2. ໜ້າຕ່າງ  Modify Order  ຈະປະກົດຂື້ນມາ. ຢູ່ນີ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ຄຳສັ່ງ Open ,ຄຳສັ່ງ limit ແລະ stop . ທ່ານສາມາດຕັ້ງລະດັບ take profit ແລະ stop losses ແລະກໍສາມາດປ່ຽນລາຄາທີ່ໃຊ້ເປີດສຳລັບຄຳສັ່ງທີ່ເປັນ Pending .

tpslmodcog

3. ເພື່ອປ້ອນລະດັບ stop loss ຫລື take profit ໄປຍັງໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ,ເລືອກກ່ອງສີ່ຫຼ່ຽມ ຖັດຈາກ Stop Loss ຫລື  Take Profit. ຄ່າຂອງ stop loss ຫລື  take profit ຈະສະແດງເປັນ pips, ລາຄາ, ຍອດເຫຼືອ (%) ແລະກຳໄລ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ປ້ອນຄ່າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ຄລິກ Protect ເພື່ອຕັ້ງ ການແກ້ໄຂໄປທີ່ໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານ. ໂປດລະວັງ ສຳລັບຄຳສັ່ງ  buy , stop loss ຕ້ອງເປັນ pip ທີ່ເປັນລົບ ແລະ take profit ຈະຕ້ອງແມ່ນ pip ທີ່ເປັນຄ່າບວກ—ສຳລັບຄຳສັ່ງ Sell  ຈະແມ່ນກົງກັນຂ້າມ.  ຖ້າທ່ານບໍ່ປ້ອນ ການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າ, ແພລຕຟອມຈະບໍ່ໃຫ້ທ່ານຄລິກ protect ໄດ້.

modify orders