Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການວາງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ປ້ອນຄຳສັ່ງ market order ໃນ  cTrader ແມ່ນງ່າຍໆ, ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຄຳສັ່ງໄດ້:

ຢູ່ໃນແຜງ Symbols ດ້ານຊ້າຍຂອງແພລຕຟອມຂອງທ່ານ:

1. ຊອກຫາສະກຸນເງິນທີ່ຕ້ອງການຊື້ຂາຍ ແລະຄລິກໃສ່ມັນ ເພື່ອນຳມັນໄປທີ່ເທີຣມີນາລ ການຊື້ຂາຍ—ຢູ່ນີ້ທ່ານສາມາດເຫັນ market depth ,ລາຄາ bid ແລະ ask ແລະ ສະເປຣດ.

Base

2. ເພື່ອເປີດ  market order,ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານສາມາດລະບຸຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໂພຊີຊັ່ນ. ທ່ານຈະເຫັນຂະໜາດການຊື້ຂາຍຢູ່ລະຫວ່າງ ປຸ່ມ Buy ສີຂຽວ ແລະປຸ່ມ Sell ສີສົ້ມ .

Trade Size

3. ດ້ວຍຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານເລືອກ,  ການເລີ່ມ ຄຳສັ່ງ market order  ແມ່ນງ່າຍໆຄື ຄລິກປຸ່ມ Buy  ສອງຄັ້ງ ສຳລັບຄຳສັ່ງຊື້ຕາມລາຄາຕະຫລາດ  ຫລື ຄລິກ ປຸ່ມ sell ສຳລັບ ຄຳສັ່ງຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ.

Buybutton

ເທິງໜ້າຕ່າງສະແດງກຣາຟໃຫ້ປະຕິບັດ:

1. ຄລິກຂວາໃສ່ບໍລິເວນກຣາຟເພື່ອນຳມັນໄປຍັງເມນູ, ເລືອກ  Create New Order. ໜ້າຕ່າງການຊື້ຂາຍຈະເປີດອອກ, ສະແດງເຄື່ອງໝາຍທີ່ໄດ້ຊື້ຂາຍ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ຕົວເລືອກໃນການລະບຸ  ລະດັບ stop loss  ແລະ take profit .

createnew

2. ສະກຸນເງິນ ຫລື ເຄື່ອງໝາຍຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະແດງຈະເປັນຕົວທີ່ເທິງໜ້າຕ່າງກຣາຟຂອງທ່ານ. ກະລຸນາແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງໝາຍແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ  ປ້ອນ ຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າ.

symbolandvol

3. ດ້ວຍຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານເລືອກ,  ການເລີ່ມ ຄຳສັ່ງ market order  ແມ່ນງ່າຍໆຄື ຄລິກປຸ່ມ Buy  ສອງຄັ້ງ ສຳລັບຄຳສັ່ງຊື້ຕາມລາຄາຕະຫລາດ  ຫລື ຄລິກ ປຸ່ມ sell ສຳລັບ ຄຳສັ່ງຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ.

hitbuysell

ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງໜ້າຕ່າງສະແດງກຣາຟ:

1. ຢູ່ໃນຂອບດ້ານເທິງຂອງໜ້າຕ່າງສະແດງກຣາຟ ໃນ cTrader, ແຖບ ເຄື່ອງມື ຈະສະແດງລາຄາ bid ແລະ ລາຄາ ask  ເທິງ  ປຸ່ມສີຂຽວ ຫລື ສີສົ້ມ ຢູ່ບໍລະເວັນເຄິ່ງກາງ.

toolbar


2. ວາງເຄີຣເຊີຂອງເມົາສ ໃສ່ ປຸ່ມ ແລະ ຈະມີໜ້າຕ່າງນ້ອຍໆປະກົດອອກມາໃຫ້ທ່ານເລືອກຂະໜາດການຊື້ຂາຍ ແລະ ປຸ່ມ  Buy ແລະ Sell.

3. ເລືອກຂະໜາດການຂື້ຂາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນເປີດຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ  ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ໂດຍການຄລິກສອງຄັ້ງເທິງ ປຸ່ມ Buy ສຳລັບ ຄຳສັ່ງ ຊື້ ຫລື ປຸ່ມ Sell ສຳລັບຄຳສັ່ງຂາຍ.

ຈາກເມນູ cTrader :

1. ຄລິກເທິງເມນູ cTrader ທີ່ຢູ່ມຸມຊ້າຍມືດ້ານເທິງສຸດຂອງແພລຕຟອມ ແລະ ເລືອກ New Order.

menu

2. ໜ້າຕ່າງການຊື້ຂາຍຈະເປີດອອກ, ສະແດງເຄື່ອງໝາຍທີ່ໄດ້ຊື້ຂາຍ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ຕົວເລືອກສຳລັບການລະບຸ  ລະດັບ stop loss  ແລະ take profit .

symbolandvol

3. ສະກຸນເງິນ ຫລື ເຄື່ອງໝາຍຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະແດງຈະເປັນຕົວທີ່ເທິງໜ້າຕ່າງກຣາຟຂອງທ່ານ. ກະລຸນາແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງໝາຍແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ  ປ້ອນ ຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າ.

4. ດ້ວຍຂະໜາດການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານເລືອກ,  ການເລີ່ມ ຄຳສັ່ງ market order  ແມ່ນງ່າຍໆຄື ຄລິກປຸ່ມ Buy  ສອງຄັ້ງ ສຳລັບຄຳສັ່ງຊື້ຕາມລາຄາຕະຫລາດ  ຫລື ຄລິກ ປຸ່ມ sell ສຳລັບ ຄຳສັ່ງຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ.

hitbuysell