Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Pepperstone cTrader Web – Favorites

ໄດ້ໂພສ໌: 21 April 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Favourites ແມ່ນເປັນວິທີການນຳສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ຂາຍເປັນປະຈຳລວມເຂົ້າກັນເປັນລາຍການດຽວ ເພື່ອງ່າຍໃນການເຂົ້າເບິ່ງ. ໃນເວລາໃຊ້ Pepperstone cTrader Web—ທ່ານສາມາດເຫັນ Favourites  ທີ່ຢູ່ຖັດຈາກ theSymbols Tab  ໃນແຜງ  Market Watch. ... ອ່ານຕໍ່...

ບັນທຶກຮູບກຣາຟ ດ້ວຍ Pepperstone cTrader

ໄດ້ໂພສ໌: 11 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ການຖ່າຍຮູບກຣາຟດ້ວຍ Pepperstone cTrader ແມ່ນມີ 4 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ. ບັນທຶກຮູບກຣາຟແມ່ນເປັນວິທີງ່າຍໆສຳລັບການແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍຂອງກຣາຟປະຈຸບັນຂອງທ່ານດ້ວຍການຄລິກພຽງສອງສາມຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ. ... ອ່ານຕໍ່...

Depth of Market

ໄດ້ໂພສ໌: 08 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Market Depth ຄືສະພາບຄ່ອງທີ່ມີໃຫ້ທ່ານໃນລະດັບລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດຽວນີ້ Ctrader ມີMarket Depth ສາມປະເພດທີ່ເດັ່ນສຳລັບແຕ່ລະເຄື່ອງໝາຍ . ... ອ່ານຕໍ່...

Pepperstone cTrader Web – ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ

ໄດ້ໂພສ໌: 03 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ ຫລື ເສັ້ນສະແດງແມ່ນເປັນວິທີທີ່ວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕາມ,ຈັດການໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ ແລະ ຄຳສັ່ງ pending orders. ເພື່ອໃຊ້ການຊື້ຂາຍຜ່ານກຣາຟ,ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ເລືອກຕົວເລືອກໂພຊີຊັ່ນແລະຄຳສັ່ງຈາກ ຕົວເລືອກມຸມມອງກຣາຟ (chart view options). ... ອ່ານຕໍ່...

ແກ້ໄຂຄຳສັ່ງແລະໂພຊີຊັ່ນ

ໄດ້ໂພສ໌: 25 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຄຳສັ່ງ ແລະໂພຊີຊັ່ນ ໃນ  cTrader ໄດ້, ບໍ່ວ່າຄຳສັ່ງກຳລັງ Pending   ຫລືວ່າໄດ້ມີການເປີດແລ້ວກໍຕາມ. ... ອ່ານຕໍ່...

ໂຄງແບບກຣາຟ

ໄດ້ໂພສ໌: 19 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ບັນທຶກໂຄງແບບກຣາຟດ້ວຍ cTrader ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍ. ດ້ວຍໂຄງແບບກຣາຟທ່ານສາມາດບັນທຶກຮູບແບບກຣາຟ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ ແລະໃຊ້ພວກມັນກັບກຣາຟທີ່ຈະເປີດໃນອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງທັນທີ. ... ອ່ານຕໍ່...

QuickTrade

ໄດ້ໂພສ໌: 19 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

Quicktrade ເປັນວິທີໄວທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ. ທ່ານຈຳຕ້ອງດຳເນີນການ ແລະຕອບສະໜອງດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຢູ່ເລື້ອຍໆ ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງແບບກະທັນຫັນ—Quicktrade ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານເປີດ,ປິດໂພຊີຊັ່ນການຊື້ຂາຍ ແລະອອກຈາກຕະຫລາດດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສຳລັບການເປີດໃຊ້ງານ Quicktrade ແມ່ນມີສອງວິທີຄື: ... ອ່ານຕໍ່...

ການວາງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 June 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ປ້ອນຄຳສັ່ງ market order ໃນ  cTrader ແມ່ນງ່າຍໆ, ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຄຳສັ່ງໄດ້: ... ອ່ານຕໍ່...

ກຳລັງໂຫຼດ