Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ສະເປຣດໃນດັດຊະນີ

ໄດ້ໂພສ໌: 06 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ດັດຊະນີ CFDs ຂອງ Pepperstoneແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍບາງລາຍການຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດທີ່ມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ,ແນວໃດກໍຕາມ,ສະເປຣດລະຫວ່າງ ລາຄາ bid ແລະ ລາຄາ askມີຄວາມບໍ່ຄົງທີ່ເໝືອນກັບສິນຊັບເພື່ອລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ —ເຊິ່ງຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍຂື້ນກັບດັດຊະນີທີ່ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍ ແລະເວລາໃນມື້ນັ້ນໆ. ໃນເວລາຕະຫລອດທັງມື້ ດັດຊະນີໄດ້ມີການຊື້ຂາຍດ້ວຍສະເປຣດຄົງທີ່,ແຕ່ດັດຊະນີບາງຕົວມີຄ່າສະເປຣດຄົງທີ່ທີ່ສູງຂື້ນໃນເວລາໄດ້ມີການຊື້ຂາຍນອກເວລາຕະຫລາດຂອງດັດຊະນີນັ້ນ.

ສະເປຣດຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງໝາຍແມ່ນໄດ້ສະແດງລຸ່ມນີ້:

ດັດຊະນີໃນ–ເວລາຕະຫລາດ (points)ນອກ–ເວລາຕະຫລາດ (points)
AUS20012-15
EUSTX5022
FRA4012-6
GER301.52-8
IT4088
JPN2257-87-8
SPA3555+
UK10012-5
US5000.40.4
NAS10024
US302-42-4
US20000.30.3
HK5088