Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

Slippage

ໄດ້ໂພສ໌: 22 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

Slippage ແມ່ນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ໃນການຊື້ຂາຍ ແລະລາຄາທີ່ຖືກດຳເນີນໃນການຊື້ຂາຍ. ຄ່າ slippage ສາມາດເປັນໄດ້ທັງຄ່າບວກແລະລົບ. ຈຸດຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາມີການຜັນຜວນສູງ, ເມື່ອຕະຫລາດມີການເຄືອນໄຫວຈາກລາຄານີ້ໄປເປັນລາຄາອື່ນຢ່າງວ່ອງໄວ.

Slippage ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເມື່ອ ສະພາບຄ່ອງບໍ່ພຽງພໍໃນລາຄາທີ່ຮ້ອງຂໍເພື່ອ  ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ  ສະນັ້ນ, ຜູ້ສະໜອງສະພາບຄ່ອງ ຈະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໃນລາຄາຖັດໄປທີ່ດີສຸດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ  slippage ເພາະວ່າພວກເຮົາຄືໂປຣກເກີ້  ECN—ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານ ພຽງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດ ເທົ່ານັ້ນ ແລະຖ້າບໍ່ມີທະນາຄານໃດຍອມຮັບຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໃນລາຄາລະດັບໜຶ່ງ  ການຊື້ຂາຍຈະຖືກຍອມຮັບທີ່ລາຄາຖັດໄປ ທີ່ດີສຸດ. ດັ່ງນັ້, Pepperstone ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍແບບມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ  ຄຳສັ່ງ  Stop Losses, Take Profits, Buy/Sell Stops, Buy/Sell Limit Orders.

ຕົວຢ່າງຄື: ລູກຄ້າຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ຊື້AUDUSD   ຂະໜາດ 1 lot  ແລະຫລັງຈາກນັ້ນກຳລັງຈະມີການປະກາດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບ ການວ່າງງານຂອງອົດສະຕຣາລີ.
ການຊື້ຂາຍ ນີ້ໄດ້ຖືກຕັ້ງ ລາຄາ take profit ຢູ່ທີ່  1.02035.

ໃນເວລາການປະກາດກ່ຽວກັບການວ່າງງານດັ່ງກ່າວ,ຜົນທີ່ຕາມມາແມ່ນດີກວ່າທີ່ເຄີຍຄາດໄວ້ກໍຄືຄວາມຕ້ອງການສະກຸນເງິນໂດລາອົດສະຕຣາລີໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຕະຫລາດ:

Slippage-1

ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຈາກຂ້າງເທິງ, ລາຄາ bid ກະໂດດຂ້າມລາຄາ 1.02035  ສະນັ້ນມັນຈະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານທີ່ລາຄາຖັດໄປທີ່ມີຢູ່ຄື1.02109. ການກະໂດດຂ້າມຂອງລາຄານີ້ເກີດຂື້ນໃນໜຶ່ງວິນາທີ ແລະຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບການຊື້ຂາຍຈະຖືກປິດທີ່ລາຄາທີ່ຮ້ອງຂໍຄື 1.02035 ເພາະວ່າລາຄານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຕະຫລາດ.

Slippage-2-1024x511

ສະພາບເຊັ່ນນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນກັບຄຳສັ່ງຮ້ອງຂໍໃນທຸກໆຮູບແບບ ເຊັ່ນ ຄຳສັ່ງ pending,stop loss  ແລະ  take profit. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນ stop loss ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນ market maker  ທີ່ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ຕາມລາຄາທີ່ບໍ່ມີໃນຕະຫລາດ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດແລະຖ້າລາຄາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານບໍ່ມີຢູ່, ທະນາຄານຈະຈັບຄູ່ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານທີ່ລາຄາຕະຫລາດປະຈຸບັນ.