Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ລາຄາ Bid ແລະ Ask

ໄດ້ໂພສ໌: 22 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ສະເປຣດມີສອງຮູບແບບຄືລາຄາ Bid ແລະ Ask . ການຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ແຕ່ລະສ່ວນຂອງສະເປຣດ (ລາຄາ Bid ແລະ Ask ) ວ່າພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງໃນເວລາການເທຣດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ.

Bid: ລາຄາ bid ແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາເປີດໂພຊີຊັ່ນ sell  ແລະປິດໂພຊີຊັ່ນ Buy ຂອງທ່ານ. ໃນແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ, ມັນແມ່ນລາຄາທີ່ໃຊ້ເພື່ອສ້າງ ກຣາຟລາຄາ.

Ask: ລາຄາ ask ແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາເປີດໂພຊີຊັ່ນ buy ແລະປິດໂພຊີຊັ່ນ Sell ຂອງທ່ານ. ເຊິ່ງລາຄາ ask ຈະຢູ່ເໜືອເສັ້ນກຣາຟ ລາຄາ ເພາະວ່າມັນມີລາຄາສູງກວ່າລາຄາ bid.

ທ່ານສາມາດເຫັນລາຄາ ask ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ໂດຍການໄປທີ່ແພລຕຟອມ, ຄລິກຂວາເທິງກຣາຟ, ເລືອກ properties,common tabແລະເລືອກ “Show Ask line”.

Bid and Ask Price

ໃນເວລາທ່ານເປີດໂພຊີຊັ່ນ buy ,ມັນຈະຖືກເປີດທີ່ລາຄາ ask ແລະປິດທີ່ລາຄາ bid. ອີກດ້ານໜຶ່ງ,ໃນເວລາທ່ານເປີດໂພຊີຊັ່ນ sell ,ມັນຈະຖືກເປີດທີ່ລາຄາ bid ແລະປິດທີ່ລາຄາ ask.