Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບດັດຊະນີ

ໄດ້ໂພສ໌: 06 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໃນ MT4, CFDs  ດັດຊະນີທີ່ນຳສະເໜີໂດຍ Pepperstone  ມີການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກຳໄລຈາກ 0.5% ເປັນ 1% - ແມ່ນໝາຍເຖິງ ອັດຕາກຳໄລຈັ້ໜຕັ້ນທີ່ຈຳເປັນແມ່ນ 0.5 ຫາ 1% ຂອງມູນຄ່າຂອງສຫນຍາໃນ cTrader  ທີ່Leverage ສູງສຖດທີ່ນຳສະເນີໃນ CFDs ແມ່ນຈະເປັນ 100: 1 ຫລຶ 200: 1,  ແມ່ນຂຶ້ນຍູ່ກັບສັນຍາທີ່ທ່ານຊື້ຂາຍ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການກຳລສຳລັບMT4  ແລະການຕັ້ງຄ່າການໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດສຳລັບ cTrader:

ດັດຊະນີກຳໄລ MT4 ທີ່ຕ້ອງການ ( ຮ້ອຍລະຂອງມູນຄ່າສັນຍາໂດຍປະມານ)cTrader Leverage ສູງສຸດ
AUS2000.50%200:1
US300.50%200:1
JPN2250.50%200:1
GER300.50%200:1
UK1000.50%200:1
NAS1000.50%200:1
US5000.50%200:1
FRA401%100:1
US20001%100:1
IT401%100:1
CN501%100:1
HK501%100:1
EUSTX501%100:1
SPA351%100:1