Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ໃນ ctrader

ໄດ້ໂພສ໌: 29 September 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໂຄງສ້າງຂອງຄ່າຄອມມີສຊັ່ນໃນ cTrader  ຕ່າງກັນກັບ MetaTrader 4 ຢູ່ບ່ອນວ່າ cTrader ມັນຈະຖືເອົາສະກຸນເງິນທີ່ມີການຊື້ຂາຍນັ້ນສຳຄັນກວ່າ ສະກຸນເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.

ໂຄງສ້າງຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ແມ່ນ 35 ຫົວໜ່ວຍຕໍ່  1 ລ້ານ (ຕໍ່ດ້ານ), ສະນັ້ນ,ຖ້າຊື້ຂາຍຄູ່ສະກຸນເງິນ   EUR/USD ຈຳນວນ 100k, ທ່ານຈະເສຍຄ່າຄອມມມິສຊັ່ນ 3.5 EUR ໃນການເປີດໂພຊີຊັ່ນ  ແລະ 3.5 EUR ໃນການອອກຈາກໂພຊີຊັ່ນ. ຖ້າທ່ານເທຣດ  AUD/USD,ຈຳນວນ 100k  ,ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຈະແມ່ນ  3.5 AUD ແລະຯ. ເງິນຄ່າທຳນຽມຈະຖືກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນຖານຂອງທ່ານຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫລາດ.