Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການເກີດ Hedge Stop Out

ໄດ້ໂພສ໌: 27 May 2013 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ແຜນພາບລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນສຳລັບ Hedge Stop Out. ແຜນພາບຂອງ  XAUUSD (ຄຳ)  ລຸ່ມນີ້ແມ່ນກ່ອນຕະຫລາດປິດ,ໃນຊ່ວງນີ້ສະເປຣດໄດ້ມີລະດັບກວ້າງຂື້ນ ເພາະວ່າລາຄາ Bid ຫລຸດລົງ ,ລາຄາ ask ເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ bid — ask ໃນຊ່ວງສະພາວະຕະຫລາດປົກກະຕິ. ໃນໂພຊີຊັ່ນທີ່ຖືກປ້ອງກັນ (hedeged) , ໂພຊີຊັ່ນ sell  ໄດ້ຖືກປິດໂດຍ ເສັ້ນ ask,ແລະໂພຊີຊັ່ນ buy ໄດ້ຖືກປິດໂດຍເສັ້ນ bid. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການຂາດທຶນຂອງໂພຊີຊັ່ນໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກກຳໄລຂອງໂພຊີຊັ່ນອື່ນ,ແນວໃດກໍຕາມ, ເມື່ອສະເປຣດໄດ້ມີລະດັບກ້ວາງອອກແບບນີ້, ທັງສອງໂພຊີຊັ່ນໄດ້ສ້າງການຂາດທຶນ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ stop out ໃນຂະນະທີ່ລະດັບມາຣຈິ້ນໃນບັນຊີຈະຫລຸດລົງ. ໃນຫລາຍກໍລະນີ,stop out  ຈະເກີດຂື້ນໃນໂພຊີຊັ່ນໜຶ່ງກ່ອນ ແຕ່ເມື່ອໂພຊີຊັ່ນໄດ້ຖືກປິດແລ້ວ,ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນ ( hedge ) ເສຍສົມດຸນ ແລະເຮັດໃຫ້ໂພຊີຊັ່ນທັງໝົດຖືກ stop out  ໃນ Hedge Stop Out.

Hedge Stop out

ສະເປຣດ ຂະຫຍາຍກວ້າງຂື້ນສຳລັບ  XAUUSD ກ່ອນຊ່ວງເວລາ ໂຣໂອເວີຣ 

ໂປດຮັບຮູ້ວ່າໃນຂໍ້ 12.9 ຂອງ PDS (https://pepperstone.com/legal/APAC_ROW/PepperstonePDS.pdf), ໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ໂພຊີຊັ່ນ hedge ກໍສາມາດຂາດທຶນໄດ້.

ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ (hedge)ອະນຸຍາດທ່ານຖືທັງໂພຊີຊັ່ນ ຊື້ແລະຂາຍ ໃນຕາສານດຽວກັນພ້ອມກັນໄດ້.   ທ່ານມີຄວາມສາມາດເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລືອກທິດທາງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການໃຊ້ຄຳສັ່ງ hedge ແມ່ນເປັນຄຸນສົມບັດໜຶ່ງທີ່ດຶງດູດ, ແຕ່ທ່ານຄວນຮູ້ຈັກເຖິງປັດໃຈທີ່ອາດກະທົບຕໍ່ກັບໂພຊີຊັ່ນທີ່ຖືກປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ( hedge). ໂປດຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າແມ້ກະທັ້ງບັນຊີທີ່ຖືກ hedge  ກໍອາດຈະພົບກັບການຂາດທຶນໄດ້ເພາະວ່າ ມີການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຄ່າ rollover ,ການຜັນປ່ຽນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫລື ລະດັບສະເປຣດກວ້າງຂື້ນ. ການຂາດທຶນເຊັ່ນນີ້ອາດເກີດມີ  Margin Call.”