Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 26 May 2016 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ ຂອງ Pepperstone ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນວ່າຢູ່ເໜືອມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກສະເປຣດ (Spread) ແລະການຄິດຄ່າຄອມມິສຊັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ. ຕົວຢ່າງໃນບັນຊີ Razor ECN ຂອງພວກເຮົາ,ປົກກະຕິແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນສະເປຣດ 0.0 pip ສຳລັບ  EURUSD. ຄ່າຄອມມິສຊັນການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນສູ້ຄູ່ແຂ່ງໄດ້ຄື $7 AUD ຕໍ່ການຊື້ຂາຍໜຶ່ງ lot ,round trip. ... ອ່ານຕໍ່...

ການຊື້ຂາຍ ພລາຕີນາມ & ພາລາດຽມ (Platinum & Palladium)

ໄດ້ໂພສ໌: 08 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ຄຽງຄູ່ກັບຄຳແລະເງິນ,Pepperstone ຍັງໃຫ້ການຊື້ຂາຍໂຫລະປະເພດ platinum ແລະ  palladium ເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 ແລະ cTraderຂອງພວກເຮົາ. Platinum ແລະ palladium ແມ່ນເປັນໂລຫະທີ່ມີຄ່າແລະທັງສອງຖືກຊື້ຂາຍຕໍ່ກັບ ໂດລາ ສະຫະລັດເຊິ່ງມີຮູບແບບການເທຣດຄ້າຍຄືກັນກັບຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆເທິງແພລຕຟອມ. ... ອ່ານຕໍ່...

ການຊື້ຂາຍນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກ໊ສ

ໄດ້ໂພສ໌: 08 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ພ້ອມມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັນຊີ Pepperstone ທັງໝົດ, ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ ແລະແກ໊ສ ແມ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ຊື້ຂາຍໄດ້ທັງໃນແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ແລະ cTrader. ... ອ່ານຕໍ່...

ການຊື້ຂາຍຄຳແລະເງິນ

ໄດ້ໂພສ໌: 08 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

Pepperstone ໃຫ້ທ່ານໂຫລະມີຄ່າສີ່ປະເພດ ຄືເງິນແລະຄຳ ຜ່ານເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 . ຄຳແລະເງິນຖືກຊື້ຂາຍຕໍ່USD ແລະ Euro ເຊິ່ງໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນກັບຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆເທິງແພລຕຟອມ. ... ອ່ານຕໍ່...

ມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບດັດຊະນີ

ໄດ້ໂພສ໌: 06 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໃນ MT4, CFDs  ດັດຊະນີທີ່ນຳສະເໜີໂດຍ Pepperstone  ມີການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກຳໄລຈາກ 0.5% ເປັນ 1% - ແມ່ນໝາຍເຖິງ ອັດຕາກຳໄລຈັ້ໜຕັ້ນທີ່ຈຳເປັນແມ່ນ 0.5 ຫາ 1% ຂອງມູນຄ່າຂອງສຫນຍາໃນ cTrader  ທີ່Leverage ສູງສຖດທີ່ນຳສະເນີໃນ CFDs ແມ່ນຈະເປັນ 100: 1 ຫລຶ 200: 1,  ແມ່ນຂຶ້ນຍູ່ກັບສັນຍາທີ່ທ່ານຊື້ຂາຍ ... ອ່ານຕໍ່...

ສະເປຣດໃນດັດຊະນີ

ໄດ້ໂພສ໌: 06 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ດັດຊະນີ CFDs ຂອງ Pepperstoneແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍບາງລາຍການຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດທີ່ມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ,ແນວໃດກໍຕາມ,ສະເປຣດລະຫວ່າງ ລາຄາ bid ແລະ ລາຄາ askມີຄວາມບໍ່ຄົງທີ່ເໝືອນກັບສິນຊັບເພື່ອລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ —ເຊິ່ງຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍຂື້ນກັບດັດຊະນີທີ່ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍ ແລະເວລາໃນມື້ນັ້ນໆ. ໃນເວລາຕະຫລອດທັງມື້ ດັດຊະນີໄດ້ມີການຊື້ຂາຍດ້ວຍສະເປຣດຄົງທີ່,ແຕ່ດັດຊະນີບາງຕົວມີຄ່າສະເປຣດຄົງທີ່ທີ່ສູງຂື້ນໃນເວລາໄດ້ມີການຊື້ຂາຍນອກເວລາຕະຫລາດຂອງດັດຊະນີນັ້ນ. ... ອ່ານຕໍ່...

ເວລາການຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 April 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໃນຊ່ວງອາທິດ ເວລາການຊື້ຂາຍຂອງ ຄູ່ FX ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,ເວລາພັກຜ່ອນ 5 ນາທີເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີບ ຈົນຮອດເວລາ 00:05 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີ; ການຊື້ຂາຍຢຸດກ່ອນ 5 ນາທີ ຄືເວລາ 23:55 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີແທນທີ່ຈະເປັນເວລາ 24:00 ໂມງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ສະເປຣດຂື້ນສູງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ອອຟໄລນ໌ໃນວັນທ້າຍອາທິດ. ... ອ່ານຕໍ່...

ມູນຄ່າ pip

ໄດ້ໂພສ໌: 21 April 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ເວລາຊື້ຂາຍ  FX ແລະເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆມັນຈະມີກົດງ່າຍໆໃນການຄິດໄລ່ ‘ມູນຄ່າ pip’  ຂອງການຊື້ຂາຍ ເພື່ໃຫ້ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ກຳໄລແລະຂາດທຶນທີ່ອາດມີຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້. ... ອ່ານຕໍ່...

ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ໃນ ctrader

ໄດ້ໂພສ໌: 29 September 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໂຄງສ້າງຂອງຄ່າຄອມມີສຊັ່ນໃນ cTrader  ຕ່າງກັນກັບ MetaTrader 4 ຢູ່ບ່ອນວ່າ cTrader ມັນຈະຖືເອົາສະກຸນເງິນທີ່ມີການຊື້ຂາຍນັ້ນສຳຄັນກວ່າ ສະກຸນເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. ... ອ່ານຕໍ່...

ກຳລັງໂຫຼດ