Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ວິທີຝາກເງິນ

ໄດ້ໂພສ໌: 30 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ວິທີຝາກເງິນຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ແລະຄ່າທຳນຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮັບຮອງໂດຍ  Visa / ບັດເຄຣດິດທີ່ປອດໄພແບບ 3D

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ ,  ເຂົ້າເຖິງ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
> ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ
>ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD, SGD, CAD
> ບັດທີ່ຮອງຮັບ: Visa, MasterCard, Mastercard & Visa Debit

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

ບັດເຄດຣິດ / ບັດເດບບິດ

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ ,  ເຂົ້າເຖິງ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
> ຄ່າທຳນຽມ: National Australia Bank ຄິດຄ່າທຳນຽມ  1.8% ສຳລັບ AUD ແລະ 3% ສຳລັບສະກຸນເງິນອຶ່ນໆ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD, SGD, 
> ບັດທີ່ຮອງຮັບ: Visa, MasterCard & Visa Debit

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

PayPal

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ ,  ເຂົ້າເຖິງ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: USD, AUD, GBP, EUR
>ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

Neteller

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ ,  ເຂົ້າເຖິງ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: JPY, AUD, GBP, EUR
>ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

China Union Pay (uPOP ຫລື  CUP)

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ  ( 15 ນາທີຂື້ນໄປ )
> ເບິ່ງ Amy/Accounts ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມການປ່ຽນເງິນ
>ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

ໂອນເງິນທາງທະນາຄານແບບ  Bank Wire / TT / ການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂຕຼນິກ

> ເວລາການຝາກເງິນ: 12 – 48 ຊົ່ວໂມງ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD, CHF, SGD, HKD
> ຄ່າທຳນຽມ: Pepperstone ຈະບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມ,ແຕ່ອາດຈະມີການຄິດຄ່າການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດໂດຍທະນາຄານ.

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

ໂອນລະຫວ່າງໂບຣກເກີ ເຖິງ ໂບຣກເກີ້

> ເວລາການຝາກເງິນ: 24 – 72 ຊົ່ວໂມງ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, CHF, SGD
> ໂບຣກເກີ້ທີ່ຮອງຮັບ: Alpari UK, IBFX Australia, FXCM, Forex.com, Oanda, FXDD
> ຄ່າທຳນຽມ: Pepperstone ຈະບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມ,ແຕ່ອາດຈະມີການຄິດຄ່າການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດໂດຍທະນາຄານ.

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

BPAY

> ເວລາການຝາກເງິນ: 12 – 24 ຊົ່ວໂມງ
> ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD
>ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

POLi-Pay

>ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD
> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ
> ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

ການໂອນລະຫວ່າງທະນາຄານໃນທ້ອງຖິ່ນ(ຜ່ານ ທະນາຄານ Tokyo Mitsubishi UFJ Bank)

>ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: JPY
> ເວລາການຝາກເງິນ: 12 – 24 ຊົ່ວໂມງ
> ຄ່າທຳນຽມ: 15 AUD ຫລື ທຽບເທົ່າສຳລັບການຝາກເງິນຈຳນວນຕ່ຳກວ່າ 50,001 JPY, ຈຳນວນສູງກວ່ານີ້ແມ່ນຟຣີ.

Fasapay

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ, ບໍລິການ 24/7
>ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

WebMoney

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ,  24/7
>ຄ່າທຳນຽມ: 4.5%

Skrill

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ,  24/7
>ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ

ຄລິກທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ.

Qiwi

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ,  24/7
>ຄ່າທຳນຽມ: 3%

ວິທີການຝາກເງິນອື່ນໆ

ນອກຈາກນັ້ນ,Pepperstone  ໃຫ້ວິທີການຝາກເງິນສຳລັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫລາກຫລາຍ ສຳລັບ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ. ວິທີການຝາກເງິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ອອກແບບສຳລັບປະເທດຂອງທ່ານສະເພາະ ແລະພື້ນທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະສະແດງພຽງວິທີການຊຳລະທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງວິທີການຝາກເງິນສຳລັບທ້ອງຖິ່ນຜ່ານ ຕົວເລືອກ ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງ ລາຍການການຝາກເງິນທີ່ສະແດງລຸ່ມນີ້—ທຸງປະເທດຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ດ້ານຊ້າຍ:

> ເວລາການຝາກເງິນ: ທັນທີ –2 ມື້ເຮັດວຽກ
> ຄ່າທຳນຽມ: 0 - 5.5%