Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ ນາຍໜ້າຜູ້ອື່ນ

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ຖ້າທ່ານຢາກຍ້າຍເງິນທຶນຈາກ ໂບຣກເກີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄປຍັງ Pepperstone, ພວກເຮົາຍິນດີຮັບ ການໂອນເງິນເຂົ້າຈາກ ເກືອບທຸກໆໂບຣກເກີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດູແລ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: 24 -72 ຊົ່ວໂມງ.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, CHF ແລະ SGD.
  • ໂບຣກເກີ້ຮອງຮັບ: ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂບຣກເກີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ເພື່ອສອບຖາມວ່າພວກເຂົາອະນຸຍາດສຳລັບ ການໂອນເງິນທຶນອອກໄປຍັງໂບຣເກີ້ອື່ນໄດ້ ຫລືບໍ.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ Pepperstone  ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃດໆສຳລັບ ເງິນທຶນຝາກເຂົ້າມາຜ່ານການໂອນທະນາຄານ, ແຕ່ທ່ານຄວນສອບຖາມກັບທະນາຄານແລະໂບຣກເກີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງທ່ານ ວ່າມີການຄິດຄ່າທຳນຽມໃນລະຫວ່າງການໂອນເງິນຫຼືບໍ. ການຄິດຄ່າທຳນຽມສຳລັບການໂອນ  B2B ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດ ຫລາຍກວ່າພາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ.