Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕື່ມຟອມການຖອນເງິນອອນໄລນ໌

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ເພື່ອດຳເນີນການຖອນເງິນຈາກບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ,ທ່ານຈຳຕ້ອງຕື່ມຟອມການຖອນເງິນທາງອອນໄລນ໌ໃຫ້ສົມບູນໂດຍ ເຮັດທີ່  Secure Client Area.

ສ່ວນນີ້ອາດຈະຢູ່ມຸມຂວາມືດ້ານເທິງສຸດຂອງພື້ນທີ່ລູກຄ້າ ເຊິ່ງກ້ອງ ລິ້ງຝາກເງິນ (Deposits link).

Completing the Online Withdrawal Form

ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມການຖອນເງິນເພື່ອກຳນົດວິທີການຖອນເງິນທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້.

ໂປດຮັບຮູ້ວ່າຖ້າທ່ານໄດ້ຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດ ເປັນເວລາ 60 ວັນຜ່ານມາແລ້ວ,ທ່ານຈະຕ້ອງຖອນເງິນກັບຄືນໄປຍັງບັດອັນດຽວກັນທີ່ໃຊ້ຝາກເຂົ້າບັນຊີ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດ,ທ່ານຈະຖືກນຳໄປຍັງໜ້າຈໍຖັດໄປ. ຖ້າການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍໃຊ້ບັດເຄຣດິດນັ້ນໄດ້ເກີນເວລາ  60 ວັນແລ້ວ, ທ່ານຈະສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຜ່ານການໂອນເງິນທາງທະນາຄານ.

Completing the Online Withdrawal Form

ເມື່ອໄດ້ສຳເລັດຂໍ້ມູນທັງໝົດແລ້ວ, ອີເມລ໌ຢືນຢັນຈະສົ່ງເຂົ້າອີເມລ໌ທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນ. ແລະຈາກນັ້ນ ກະລຸນາກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຖ້າມັນຖືກຕ້ອງສົມບູນ. ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບລາຍລະອຽດທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນ,ກະລຸນາຄລິກປຸ່ມ “confirm” ເພື່ອຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແລະເຕືອນທິມງານບັນຊີ Pepperstone ໃນການດຳເນີນຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາພົວພັນ support@pepperstone.com  ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈກັບຂັ້ນຕອນນີ້.