Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ເພື່ອເລີ່ມການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄດຣິດ,ທ່ານຈຳຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃນ secure client area. ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າແລ້ວ,ເລືອກບັນຊີທີ່ຕ້ອງການຝາກເງິນ ແລະເລືອກ ບັດເຄຣດິດ / ບັດເດບິດ. ຈາກນັ້ນມັນຈະນຳທ່ານໄປຍັງໜ້າຕໍ່ໄປນີ້:

Funding via a Credit Card

ຖ້າການຝາກເງິນຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດເປັນການໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຫລື ບັດເດບິດ ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກປຸ່ມ: “ເພີ່ມບັດເຄຣດິດໃໝ່”. ໜ້າຕໍ່ໄປຈະຖາມທ່ານຂໍ້ມູນບັດເຄຣດິດເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຕ້ອງການກ່ອນບັດຈະຖືກໃຊ້ໃນການຝາກເງິນ:

Funding via a Credit Card

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວິທີໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດຮູບພາບ, ກະລຸນາເລືອກ  “ຍ້ອນຫຍັງຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດສິ່ງນີ້?”

ກະລຸນາຕິດຕໍ່accounts@pepperstone.com  ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດອັບໂຫຼດບັດຂອງທ່ານ.

ເມື່ອຖືກອະນຸມັດແລ້ວ,ຂັ້ນຕອນຖັດໄປສຳລັບການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດກໍຈະໄວຂື້ນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ບັດອື່ນ,ທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນອັນດຽວກັນເພື່ອຮັບອະນຸມັດສຳລັບການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດ. ຖ້າບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານໝົດອາຍຸແລ້ວ ກໍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ເຊັ່ນກັນ.