Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຮັດວຽກແນວໃດ?

  • ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນການຊື້ສະກຸນໜຶ່ງແລະຂາຍສະກຸນເງິນອື່ນໃນເວລາດຽວກັນ
  • ສອງສະກຸນເງິນນີ້ຈະເອິ້ນວ່າ “ຄູ່ສະກຸນເງິນ”  (Currency pair)
  • ຈະມີການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນເປັນຄູ້ສະເໝີ-ສະກຸນເງິນແຕ່ລະຕົວມີເຄື່ອງໝາຍເປັນສີ່ຕົວໜັງສື
  • ຕົວໜັງສືສອງຕົວທຳອິດເປັນເຄື່ອງໝາຍປະເທດແລະຕົວໜັງສືທີສາມແມ່ນການລະບຸຊື່ສະກຸນເງິນ
  • ຈະມີການອ່ານຄູ່ໂຟຣເຣັກຊ໌ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບສັດສ່ວນ ຫລື ອັດຕາສ່ວນທາງຄະນິດສາດ

ຕົວຢ່າງຄື:
EUR/USD = 1.23700

  • ສະກຸນເງິນຢູ່ດ້ານຊ້າຍຂອງເຄື່ອງໝາຍທັບ (”/”) ເອິ້ນວ່າສະກຸນເງິນຫຼັກ (base currency )(ຕົວຢ່າງ ຂ້າງເທິງແມ່ນ EURO) ແລະສະກຸນເງິນຢູ່ດ້ານຂວາເອີ້ນວ່າສະກຸນເງິນອ້າງອີງ(quote currency )(ຕົວຢ່າງ ຂ້າງເທິງແມ່ນ USD)
  • ການຂຽນດັ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ 1 ຫົວໜ່ວຍ ຂອງສະກຸນເງິນຖານ  (ກໍຄື 1 ຢູໂຣ ) ແມ່ນເທົ່າກັບ  1.23700 ໂດລາສະຫະລັດ)
  • ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍ  1.23700 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊື້   1 ຢູໂຣ
  • ຖ້າແມ່ນການຂາຍ,ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະແດງຈຳນວນຫົວໜ່ວຍຂອງສະກຸນເງິນອ້າງອີງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍສະກຸນເງິນຖານໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍ
  • ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 1.23700 ໂດລາສະຫະລັດ ເມື່ອຂາຍ 1 ຢູໂຣ

ຊື້ເມື່ອໃດບໍ?

ນັກຊື້ຂາຍຈະເປີດໂພຊີຊັ່ນຊື້ຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຖານໜຶ່ງນັ້ນຈະມີຄ່າເພີ່ມຂື້ນ.

ຂາຍເມື່ອໃດບໍ?

ນັກຊື້ຂາຍຈະເປີດໂພຊີຊັ່ນຂາຍຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຖານໜຶ່ງນັ້ນຈະມີຄ່າຫລຸດລົງ.

ເມື່ອໃດສະກຸນເງິນສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້?

ຕະຫຼາດ spot FX ແມ່ນໂດດເດັ່ນສຸດລະຫວ່າງຕະຫລາດທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆທົ່ວໂລກ ຄືມັນສາມາດເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ. ເບິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສຳລັບ ເວລາ ການຊື້ຂາຍ ຕາມເຂດເວລາ  GMT ແລະ  EST :

 

ຊ່ວງເວລາການຊື້ຂາຍອີງຕາມ ເຂດເວລາ GMT (ເວລາມາດຕະຖານກຣີນວີສ ຫຼື Greenwich Mean Time):

ພາກພື້ນເມືອງເປີດ(GMT)ປິດ(GMT)
ເອີຣົບລອນດອນ
Frankfurt
8:00 am
7:00 am
5:00 pm
4:00 pm
ອາເມຣິການິວຢອກ
ຊີກາໂກ້
1:00 pm
2:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
ອາຊີໂຕກຽວ
ຮົງກົງ
ທ່ຽງຄືນ
1:00 am
9:00 am
10:00 am
ປາຊີຟິກຊີດນີ
ເວລລິງຕັນ
10:00 pm
10:00 pm
7:00 am
6:00 am

 

ຊ່ວງເວລາການຊື້ຂາຍອີງຕາມ ເຂດເວລາ EST(ເຂດເວລາຕາເວັນອອກ):

ພາກພື້ນເມືອງເປີດ(EST)ປິດEST)
ເອີຣົບລອນດອນ
Frankfurt
3:00 am
2:00 am
12:00 noon
11:00 am
ອາເມຣິການິວຢອກ
ຊີກາໂກ້
8:00 am
9:00 am
5:00 pm
6:00 pm
ອາຊີໂຕກຽວ
ຮົງກົງ
7:00pm
8:00 pm
4:00 am
5:00 am
ປາຊີຟິກຊີດນີ
ເວລລິງຕັນ
5:00 pm
5:00 pm
2:00 am
1:00 am

*ເວລາການຊື້ຂາຍອາດປ່ຽນແປງຕາມເວລາອອມແສງ (DST).