Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ເສັ້ນແນວໂນ້ມ  (Trend Lines)

ຄຳສັບ “trend” ຫລື ແນວໂນ້ມແມ່ນການອະທິບາຍເຖິງທິດທາງປັດຈຸບັນຂອງຕາສານທາງດ້ານການເງິນ ຫລື  ມູມມອງໃນອະນາຄົດຂອງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາສານທາງດ້ານການເງິນ. ເສັ້ນແນວໂນ້ມສາມາດຖືກລາກເທິງເສັ້ນສະແດງລະຫວ່າງ ຈຸດກັບຕົວຂອງລາຄາ/ ຈຸດຫັນປ່ຽນ  ສອງຈຸດ ຫລື ຫລາຍກວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເສັ້ນແນວໂນ້ມຖືກໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາຈຸດເຂົ້າ ແລະຈຸດອອກໃນເວລາດຳເນີນການຊື້ຂາຍ.

ເສັ້ນແນວໂນ້ມປະກອບດ້ວຍ 5 ປະເພດຄື:

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ( Bullish)

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເມື່ອຕະຫລາດມີມູມມອງໃນດ້ານບວກ ໂດຍເຊື່ອວ່າຕາສານນັ້ນໆກຳລັງຈະມີລາຄາສູງຂື້ນ (ໂອກາດໃນການເຂົ້າຊື້)

ແນວໂນ້ມຂາລົງ (Bearish)

ແນວໂນ້ມຂາລົງເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເມື່ອຕະຫລາດມີມູມມອງໃນດ້ານບວກ ໂດຍເຊື່ອວ່າຕາສານນັ້ນໆກຳລັງຈະມີລາຄາຕ່ຳລົງ (ໂອກາດໃນການຂາຍອອກ)

ແນວໂນ້ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂາຂື້ນ (Hawkish)

ແນວໂນ້ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂາຂື້ນເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ  (ໂອກາດໃນການເຂົ້າຊື້)

ແນວໂນ້ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂາລົງ ( Dovish)

ແນວໂນ້ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂາລົງເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ມີການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ  (ໂອກາດໃນການຂາຍອອກ)

ແນວໂນ້ມຄົງທີ່ (Ranging/Flat)

ເມື່ອຕະຫລາດຢູ່ໃນສະພາບຄົງທີ່,ນີ້ແມ່ນສະແດງເຖິງລາຄາຂອງຕາສານບໍ່ຂື້ນແລະບໍ່ລົງ. ແນວໂນ້ມປະເພດນີ້ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກການປ່ຽນແປງທິດທາງແນວໂນ້ມໂດຍລວມ

Trend Lines