Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຂາຍ ໂຟຣເຣັກຊ໌

ໃນພາກຮຽນວິທີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະສາມາດຊອກພົບຂໍ້ມູນງ່າຍໃນການເຂົ້າໃຈ ສຳລັບ ການຊື້ຂາຍແນວໃດ, ການວິເຄາະພື້ນຖານແລະວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກ, ການອະທິບາຍທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກແລະອົງປະກອບອັນສຳຄັນທີ່ທ່ານຈຳຕ້ອງຮູ້ຈັກກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນ.

ໃນພາກ ແມ່ນຫຍັງຄື ໂຟຣເຣັກຊ໌ຈະອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງໃນຕະຫລາດ FX ທົ່ວໂລກ, ບາງຈຸດດີ, ຄວາມສ່ຽງສຳລັບການເທຣດສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ທີ່ນີ້ທ່ານຈະພົບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກຂອງຟໍເຣັກຊ໌ພ້ອມກັບຄຳສັບສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການກາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມຊຳນານໃນຄຳສັບການຊື້ຂາຍ.

ພາກການວິເຄາະພື້ນຖານແລະທາງດ້ານເຕັກນິກແມ່ນມີການຫາລືທາງດ້ານແນວຄິດຂອງການຊື້ຂາຍໂດຍການນຳໃຊ້ ອົງປະກອບທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫລາກຫລາຍແລະການນຳສະເໜີປະເພດຂອງກຣາຟທີ່ຕ່າງກັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈກ່ຽວແນວໂນ້ມຕ່າງໆ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ພາກແມ່ນຫຍັງຄືຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນພວກເຮົາຈະຫາລືກັນແລະອະທິບາຍປະເພດຂອງຕົວຊີ້ບອກຫລັກທັງສີ່ປະເພດທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍນັກຊື້ຂາຍ.

 

ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນການຊື້ສະກຸນໜຶ່ງແລະຂາຍສະກຸນເງິນອື່ນໃນເວລາດຽວກັນ...

ອ່ານເພີ່ມ

ຄຳສັບພື້ນຖານ

ກ່ອນການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງໆ, ນັກລົງທຶນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຳສັບພື້ນຖານຂອງຕະຫລາດ forex...

ອ່ານເພີ່ມ
Fundamental Analysis

ການວິເຄາະພື້ນຖານ

ການວິເຄາະພື້ນຖານແມ່ນການສຶກສາຮຽນຮູ້ວິຊາເສດຖະກິດ,ການເງິນ ແລະການເມືອງໂດຍລວມໆ...

ອ່ານເພີ່ມ
Technical Analysis

ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກ (Technical Analysis)

ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກແມ່ນການສືກສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລາຄາເປັນເວລາດົນນານໂດຍທີ່ກຣາຟແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືຫລັກ...

ອ່ານເພີ່ມ
Trend Lines

ເສັ້ນແນວໂນ້ມ  (Trend Lines)

ຄຳວ່າ”Term” ແມ່ນບົ່ງບອກເຖິງທິດທາງຂະນະນີ້ຂອງຕາສານທາງການເງິນ...

ອ່ານເພີ່ມ
What is a Technical Indicator

ຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກແມ່ນຫຍັງ

ຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກແມ່ນຜົນຄິດໄລ່ຂອງການຄຳນວນຄະນິດສາດແລະການຄຳນວນແບບຂັ້ນຕອນວິທີ (algorithms)...

ອ່ານເພີ່ມ
Gold Trading

ການຊື້ຂາຍຄຳ

ແມ່ນການລົງທຶນໜຶ່ງ,ຄຳແມ່ນເປັນໂລຫະມີຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

ປະເພດຄຳສັ່ງ

ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດ (market order)ເປັນຄຳສັ່ງເພື່ອເປີດການຊື້ຫລື ຂາຍໂພຊີຊັ່ນທີ່....

ອ່ານເພີ່ມ

ສ່ວນທ້າຍຂອງການໃຫ້ຄວາມຮູ້,ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງການຊື້ຂາຍຄຳແລະລາຍລະອຽດປະເພດຂອງຄຳສັ່ງຕ່າງໆ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄືນຄຳສັບສະເພາະຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກຫາຄຳນິຍາມ ຫລືຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ ແລະຄຳສັບທາງດ້ານການເງິນຫລາຍໆຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງພົບມັນໃນເວລາເຮັດການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ມູນແລະແນວຄິດຕ່າງໆແລ້ວ,  ທ່ານສາມາດເປີດ ບັນຊີຊື້ຂາຍເດໂມ ເພື່ອຝຶກແອບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາ ແລະນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານໃນການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ ແລະເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. ໃຊ້ບັນຊີເດໂມຂອງທ່ານຄືກັບການໃຊ້ບັນຊີຈິງ.

Anatomy of the Forex Market