Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ປະເພດຄຳສັ່ງ

ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດ  (Market Order/Execution)

ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາຕະຫລາດແມ່ນຄຳສັ່ງເພື່ອເປີດໂພຊີຊັ່ນການຊື້ ຫລື ການຂາຍໃນລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີໃນຂະນະນີ້.

Pending Order

 pending order ແມ່ນຄຳສັ່ງເພື່ອຊື້ຫລື ຂາຍຕາສານຕາມລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນອະນາຄົດ ,ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໃຊ້ໄດ້ຖ້າລາຄາຕະຫລາດໄດ້ຮອດລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

Limit Order

limit order ຈະມີຜົນໃຊ້ງານໃນເມື່ອລາຄາໄດ້ເຄື່ອນໄປເຖິງລະດັບລາຄາທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ທີ່ລາຄາ limit order ຫລື ດີກວ່າ,ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາທີ່ຮ້າຍກວ່າ.

Stop-Loss

stop loss ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕັ້ງໃນລະດັບລາຄາທີ່ຕ້ອງການຕາຍຕົວເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການປິດໂພຊີຊັ່ນຫລັງຈາກໄດ້ຮອດລາຄາໃດໜຶ່ງແລ້ວ. Stop  ຫລື ຄຳສັ່ງຢຸດມີຜົນກໍເມື່ອລາຄາເຄືອນໄປຍັງທິດທາງທີ່ບໍ່ພິ່ງພໍໃຈສຳລັບເທຣດເດີ. ຄຳສັ່ງນີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອປ້ອງການການຂາດທຶນຫລາຍຍິ່ງຂື້ນໃນເວລາ ໂພຊີຊັ່ນກຳລັງເກີດການຂາດທຶນ.

Trailing Stop

Trailing Stop ປະເພດຄຳສັ່ງ stop-loss ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປພ້ອມກັບການຊື້ຂາຍແລະຕາມການຜັ່ນປ່ຽນຂອງລາຄາຕະຫລາດ. ລາຄາທີ່ກຳນົດຈະບໍ່ເປັນລາຄາຄົງທີ່ ແຕ່ຈະເປັນການກຳນົດຂະໜາດຂອງ pips.  Trailing stop ເປີດໃຊ້ເມື່ອລະດັບ ລາຄາໄດ້ຮອດລະດັບ trailing stop ເທົ່ານັ້ນ. ຄຳສັ່ງນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮັບຮູ້ກຳໄລທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂພຊີຊັ່ນການລົງທຶນ.