Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ຕົວຊີ້ບອກໂດຍເຕັກນິກແມ່ນຫຍັງ

ຕົວຊີ້ບອກໂດຍເຕັກນິກແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄຳນວນທາງຄະນິດສາດ/ແລະທາງຂັ້ນຕອນວິທີທີ່ໄດ້ອອກແບບໂດຍນັກຊື້ຂາຍມືອາຊີບແລະຜົນຄຳນວນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຕົວຊີ້ບອກລາຄາ ຫລື ປະລິມານ.

ຄ່າໄດ້ຮັບແມ່ນໃຊ້ໃນການສ້າງຮູບແບບຫລາຍອັນເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນເສັ້ນສະແດງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ນັກຊື້ຂາຍເຮັດການພະຍາກອນທິດທາງການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ອາດມີ,ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດຮູ້ເຖິງຊ່ວງຈັງວະເວລາທີ່ໜ້າຈະແມ່ນແລະເໝາະສົມໃນການເປີດການຊື້ ຫລື ຂາຍໂພຊີຊັນ ລວມເຖິງເວລາໃດຄວນຈະປິດ ໂພຊີຊັນ ທີ່ເປີດຂະນະນີ້.

ຕົວຊີ້ບອກໂດຍເຕັກນິກມີຫລາຍໆປະເພດ, ປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະໃຊ້ຫລວງຫລາຍມີດັ່ງນີ້:

ແນວຮັບແລະແນວຕ້ານ (Support and Resistance)

 • ເມື່ອຕະຫລາດເຄື່ອນໄຫວໃນທິດທາງໃດທິດທາງໜຶ່ງແລະຈາກນັ້ນໝູນໄປມາແລະປ່ຽນທິດທາງ, ຈຸດສູງສຸດທີ່ໄປເຖິງກ່ອນຕະຫລາດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທິດທາງນັ້ນເອີ້ນວ່າ ລະດັບແນວຕ້ານ. ໃນແບບດຽວກັນ, ລະດັບຕ່ຳສຸດທີ່ຕະຫລາດໄປເຖິງກ່ອນຕະຫລາດໝູນໄປມານັ້ນເອີ້ນວ່າ ລະດັບແນວຮັບ.
 • ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຖ້າຕະຫລາດຜ່ານຂ້າມລະດັບແນວຕ້ານ ,ຈາກນັ້ນລະດັບແນວຕ້ານນັ້ນສາມາດປ່ຽນເປັນລະດັບແນວຮັບຕົວໃໝ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຊິ່ງສຳລັບທິດທາງກົງກັນຂ້າມກໍເຮັດຄືກັນ. ລະດັບແນວຮັບແລະແນວຕ້ານກ່ອນໜ້ານີ້ສາມາດໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກຈຸດກັບຕົວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດໄດ້ເຊິ່ງເປັນຈຸດເປີດໂພຊີຊັ່ນເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດໄດ້.

Support and Resistance 

Moving Average

 • Moving Averages ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຄາສະເລ່ຍພາຍໃນໄລຍະເວລາກຳນົດໂດຍນຳເອົາລາຄາປິດຫຼ້າສຸດຂອງແຕ່ລະໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ມາຮ່ວມກັນແລະຫານດ້ວຍຈຳນວນຂອງລາຄາທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່:
  ຕົວຢ່າງຄື:  ໃນ moving average  10 ວັນ, ຈະໃຊ້ລາຄາປິດ 10 ວັນຫຼ້າສຸດໂຮມກັນແລະຫານດ້ວຍ 10
 • Moving Average ມີທັງໝົດສີ່ປະເພດຄື: Simple MA, Exponential MA, Smoothed MA, ແລະ Weighted MA ພວກມັນແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນໃນຄ່າສຳປະສິດນ້ຳໜັກທີ່ຖືກກຳນົດໄປຍັງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ
 • Moving average ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາລະດັບລາຄາທີ່ເປັນແນວຮັບແລະແນວຕ້ານ,ຈຸດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ລວມເຖິງເພື່ອເປັນການຢືນຢັນຄວາມຊັດເຈນຂອງແນວໂນ້ມທິດທາງລາຄາແລະຫລຸດຄວາມຜັນຜວນໃນການສະແດງລາຄາແລະປະລິມານການຊື້ຂາຍ
 • ທິດທາງຂອງຕົວຊີ້ບອກສະແດງເຖິງບໍ່ວ່າແນວໂນ້ມຕະຫລາດຂາຂື້ນ ຫລື ຂາລົງໃນຊ່ວງເວລາຂະນະນີ້
 • ດ້ວຍການໃຊ້ Moving Average ສອງຕົວ ຫລື ຫລາຍກວ່າເທິງເສັ້ນສະແດງອັນດຽວກັນ  ຫາກສອງເສັ້ນຫ່າງກັນຫລາຍເທົ່າໃດ  ກໍຍິ່ງເປັນການບົ່ງບອກເຖິງແນວໂນ້ມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ
 • ເມື່ອເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍຕັດກັນຈະເປັນການຢືນຢັນການປ່ຽນທິດທາງເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕົວຊີ້ບອກຈະຊ້າກວ່າການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ  ການຊີ້ບອກດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເປັນພຽງການຢືນຢັນການປ່ຽນແປງທິດທາງເທົ່ານັ້ນ

Moving Average 

Oscillators

 • Oscillators  ໄດ້ອອກແບບຂື້ນມາເພື່ອລະບຸຄວາມໜ້າຈະເປັນໃນທິດທາງການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງຕາສານສຳລັບການຊື້ຂາຍ ໂດຍສະແດງວ່າຕາສານດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຊື້ຫລາຍເກີນໄປ (Overbought) ຫລືຂາຍຫລາຍເກີນໄປ (oversold) ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຊ່ວງເວລາທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງແນວໂນ້ມໂດຍລວມໃນປັດຈຸບັນ ລວມເຖິງຈັງວະເວລາເພື່ອການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດອີກດ້ວຍ
 • ຕົວຊີ້ບອກ  RSI  ໃຊ້ໃນກຳນົດສະພາວະຂອງຕະຫລາດ—ບໍ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສະພາວະຊື້ຫລາຍເກີນໄປ, ຂາຍຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ສະຖຽນ. ຖ້າເສັ້ນ RSI  ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບໍລິເວນດ້ານເທິງຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫລື ກຣາຟ [ຊື້ຫລາຍເກີນໄປ (ສັນຍານການຂາຍ) > 70 ແລະຈາກນັ້ນເຄື່ອນກັບຄືນໄປຍັງບໍລິເວນຈຸດເຄິ່ງກາງ, ລາຄາຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຍັງທິດທາງອັນດຽວກັນ. ຖ້າເສັ້ນ RSI  ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫລື ກຣາຟ [ການຂາຍຫລາຍເກີນໄປ (ສັນຍານການຊື້) < 30 ແລະຈາກນັ້ນເຄື່ອນກັບຄືນໄປຍັງບໍລິເວນຈຸດເຄິ່ງກາງ, ລາຄາຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຍັງທິດທາງອັນດຽວກັນ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລາຄາ ແລະເສັ້ນ  RSI  ແມ່ນ ສອດຄ່ອງກັນ.
 • Stochastic oscillator ຖືກໃຊ້ສຳລັບການຫາແນວໂນ້ມຂອງຕະຫລາດ. ຖ້າເສັ້ນ ທັງສອງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບໍລິເວນດ້ານເທິງຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫລື ກຣາຟ [ສູງກວ່າ  80% (ສັນຍານການຂາຍ) ແລະຈາກນັ້ນຕົວຊີ້ບອກເຄື່ອນກັບຄືນໄປຍັງບໍລິເວນຈຸດເຄິ່ງກາງ, ອັດຕາລາຄາຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຍັງທິດທາງອັນດຽວກັນ. ຖ້າເສັ້ນ ທັງສອງຢູ່ໃນບໍລິເວນດ້ານລຸ່ມຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫລື ກຣາຟ [ຕ່ຳກວ່າ  20% (ສັນຍານການຊື້) ແລະຈາກນັ້ນ ຕົວຊີ້ບອກ ເຄື່ອນກັບຄືນໄປຍັງບໍລິເວນຈຸດເຄິ່ງກາງ, ອັດຕາຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຍັງທິດທາງອັນດຽວກັນ.

Oscillators 

Retracements

 • ປົກກະຕິແລ້ວ ຕາສານການຊື້ຂາຍຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໃກ້ຄຽງກັບ ການຊື້ຂາຍໃນມື້ກ່ອນໜ້ານີ້. ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກ  Fibonacci Retracement  ເຊິ່ງມັນເປັນເຄື່ອງມືຂອງເສັ້ນສະແດງທີ່ໃຊ້ໃນການຊອກຫາ ລະດັບແນວຮັບແລະແນວຕ້ານຂອງຕາສານ
 • ລະດັບ Fibonacci Retracement ແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການລາກເສັ້ນແນວໂນ້ມລະຫວ່າງຈຸດສຸດຂີດແລະຈາກນັ້ນແຍກລະຍະຫ່າງໃນແນວຕັ້ງອີງຕາມສສັດສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້
 • Fibonacci Retracement ສາມາດມີໄດ້ທັງໝົດເຖິງ 13 ເສັ້ນ. ເພື່ອທີ່ຈະຊອກຫາລະດັບ retracement, ທ່ານຈຳຕ້ອງລະບຸ Swing Highs  ຫຼ້າສຸດ ( ຈຸດມີການປ່ຽນແປງທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນ)

Retracements