Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ຄຳສັບການຊື້ຂາຍ

ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມຂອງທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບສຳລັບູກຄ້າທັງໃນສ່ວນຂອງ ສປອດ (Spot) ແລະສັນຍາລ່ວງໜ້າ.

ການຊື້ແລະຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດພ້ອມກັນເພື່ອຮັບຮູ້ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫລາດແຫ່ງໜຶ່ງກັບອີກຕະຫລາດແຫ່ງໜຶ່ງໃນຂະນະນັ້ນ.

ລາຄາທີ່ໃຊ້ໃນການສະເໜີຂາຍເງິນຕາຫລືຕາສານ

ວິທີແນະນຳດີເລີຣໃນການຊື້ແລະຂາຍໃນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫລາດເວລານັ້ນ.

ດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຊຳລະລາຄາແລະສົ່ງມອບຫລັກຊັບລວມເຖິງສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ

ເສັ້ນກຣາຟ ຫລື ເສັ້ນສະແດງທີ່ປະກອບດ້ວຍສີ່ສ່ວນສຳຄັນຄື:ລາຄາສູງສຸດ,ລາຄາຕ່ຳສຸດເຊິ່ງເປັນສ່ວນໃນແນວຕັ້ງຂອງແທ່ງລາຄາເປີດເຊິ່ງໝາຍດ້ວຍເສັ້ນໃນແນວຂວາງຢູ່ທາງຊ້າຍຂອງແທ່ງແລະລາຄາປິດເຊິ່ງໝາຍດ້ວຍເສັ່ນນ້ອຍໆໃນແນວຂວາງຢູ່ດ້ານຂວາຂອງແທ່ງ.

ເອກະສານອອກໂດຍທະນາຄານກາງທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ແລະຖືວ່າເປັນເງິນຕາທີ່ໃຊ້ຊຳລະໜີ້ຕາມກົດໝາຍໄດ້.

ນັກຊື້ຂາຍເປີດ short ຫລື ກະທຳການຕ່າງໆເພື່ອຫວັງວ່າສະກຸນເງິນຈະຫລຸດຄ່າລົງ.

ລາຄາທີ່ຜູ້ຊື້ຕ້ອງການຊື້. Bid ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນລາຄາສູງສຸດທີ່ຜູ້ຊື້ສະເໜີ (ບິ່ງທີ່ ອັດຕາການຊື້ຫລື Buying rate)

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຂອງການຊື້(bid) ແລະການຂາຍ (offer)ຂອງ ເງິນຕາ ຫລື ຕາສານທາງການເງິນ.

ທົດສະນິຍົມຕົວທີສອງຫລັງຈາກຈຸດທົດສະນິຍົມ.
ຖ້າ AUD/USD ແມ່ນ 0.9255, big figure ແມ່ນ 2.
ຖ້າ GBP/USD ແມ່ນ 1.9685, big figure ແມ່ນ 6.

ວິທີການດ້ານປະລິມານທີ່ໂຮມເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍ (moving average) ເຂົ້າກັບຄ່າຄວາມຜັນຜວນຂອງຕາສານ (voltality). ເຊິ່ງແຖບນີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອວັດວ່າລາຄານັ້ນສູງຫລືຕ່ຳກວ່າສ່ວນທີ່ໃຊ້ອ້າງອີງ. ພວກມັນໄດ້ຖືກກຳນົດສອງສ່ວນບ່ຽງເບນມາດຕະຖານຢູ່ດ້ານເທິງແລະລຸ່ມຂອງ simple moving average. ແຖບນີ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວແລະຫົດຕົວຂອງໂມເດລ envelope.

ດີລ ຫລື deal ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງດຳເນີນການເຊິ່ງມີຊ່ວງລະຍະເວລາບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານເຊັ່ນ 1 ເດືອນ. ລະຍະເວລາມາດຕະຖານແມ່ນ 1 ອາທິດ, 2 ອາທິດ, 1,2,3,6, ແລະ 12 ເດືອນ. ຄຳສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍກັນຄື odd dates, ຫຼື cock dates, broken period ຫຼື broken period.

ນັກຊື້ຂາຍເປີດ Long ຫລື ກະທຳການຕ່າງໆເພື່ອຫວັງວ່າສະກຸນເງິນຈະເພີ່ມຄ່າຂື້ນ.

ວັນເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານໃນເມືອງຊີດນີ.

ອັດຕາທີ່ທະນາຄານກຽມໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນການຮັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ຫລືຄຳສັບທີ່ຄ້າຍກັນແມ່ນ Bid Rate.

ການຊື້ແລະການຂາຍຢູ່ໃນຕະຫລາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະເກີດຂື້ນກັບເງິນຕາຕົວໜ້າຂອງລາຄາ. “ຊ ື້ Dollar/Yen”ໝາຍວ່າ ຊື້ dollar/ຂາຍ Yen. ນັກຊື້ຂາຍຊື້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຄາດວ່າຄ່າເງິນຕາຈະສູງຂື້ນແລະຂາຍໃນເວລາພວກເຂົາຄາດວ່າຄ່າເງິນຕາຈະຫລຸດ.

ປະເພດຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫລືເສັ້ນກຣາຟທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສີ່ລາຄາຫລັກຄື: ສູງ, ຕ່ຳ, ເປີດ,ປິດ. ໂຕແທ່ງ (jittai) ຂອງກຣາຟແທ່ງທຽນຈະເກີດຈາກລາຄາເປີດແລະປິດ. ສຳລັບການລະບຸວ່າລາຄາເປີດຕ່ຳກວ່າລາຄາປິດ, ຕົວຂອງແທ່ງກຣາຟຈະເປັນຊ່ອງວ່າງ. ແຕ່ຫາກສະກຸນເງິນປິດໃນລາຄາຕ່ຳກວ່າລາຄາເປີດ, ຕົວກຣາຟຈະເປັນສີ. ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະໝາຍດ້ວຍສອງ “ເງົາ” ຄື: ເງົາເທິງ (uwakage) ແລະເງົາລຸ່ມ (shitakage).

ອັດຕາແລກປ່ຽນກຳນົດໂດຍທະນາຄານໃນແຕ່ລະວັນສຳລັບການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຳນວນບໍ່ຫລາຍ.

Central bank ຫລື ທະນາຄານກາງສະໜອງການບໍລິການທາງການເງິນແລະການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແລະທະນາຄານການຄ້າຂອງຊາດ. ມັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນຂອງລັດກໍຄືການປ່ຽນອັດຕາດອກເບ້ຍ.

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສຶກສາກຣາຟ ຫລື ເສັ້ນສະແດງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຊອກຫາແນວໂນ້ມແລະຄາດຄະເນການກັບຕົວຂອງແນວໂນ້ມ ລວມເຖິງການສັງເກດຮູບແບບໃດໜຶ່ງແລະລັກສະນະພິເສດຂອງກຣາຟ ຫລືເສັ້ນສະແດງເພື່ອຫາລະດັບແນວຕ້ານ, ຮູບແບບ head ແລະ shoulders , double bottom ຫລື double top ເຊິ່ງເປັນຕົວບົ່ງບອກເຖິງການກັບຕົວຂອງແນວໂນ້ມ.

ເປັນການຊື້ຂາຍທີ່ປິດສະຖານະໂພຊີຊັ່ນຂອງສະກຸນເງິນໜຶ່ງໂດຍບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫລາດອີກຕໍ່ໄປ.

ເງິນທຶນທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍໃນທັນທີ

ເອກະສານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫລືອີເມລ໌ຢືນຢັນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ສຳລັບຄູ່ສະກຸນເງິນໜຶ່ງໃນວັນທີດຳເນີນການຊຳລະລາຄາ.

ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສະກຸນເງິນສອງຊະນິດ ເຊັ່ນ AUD/NZD.

ປະເພດເງິນທີ່ປະເທດນັ້ນໆນຳໃຊ້. Currency ມັນສາມາດຖືກຊື້ຂາຍກັບສະກຸນເງິນອື່ນໆໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້,ດັ່ງນັ້ນ,ສະກຸນເງິນແຕະລະສະກຸນມີມູນຄ່າສຳພັນກັບສະກຸນເງິນອື່ນ.

ສະກຸນເງິນສອງສະກຸນທີ່ພົວພັນໃນກິດຈະການການຊື້ຂາຍ.

ບຸກຄົນໜຶ່ງ ຫລື ບໍລິສັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ ບໍ່ຄືກັບການເປັນເອເຍ່ນ ສຳລັບການຊື້ແລະຂາຍຫລັກຊັບ. ດີເລີຣເທຣດ ຫລືຊື້ຂາຍບັນຊີຕົນເອງແລະຮັບຄວາມສ່ຽງເອງ.

ການຊື້ແລະການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນທົ່ວໂລກ.

ຄອມພິວເຕີ–ອອນໄລນ໌ທີ່ເຊື່ອມກັບທະນາຄານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທົ່ວໂລກແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ.

ວັນສິ້ນສຸດສັນຍາ ໃນເວລາຊື້ຂາຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາ. ວັນທີນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ກັນອີກໃນຄຳສັບໜຶ່ງຄື value date ໃນຕະຫລາດ FX ຫຼືຕະຫລາດເງິນ.

ການຫລຸດລົງຂອງຄ່າເງິນຕາທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລາຍກວ່າການກະທຳທີ່ເກີດຈາກທາງການເຊັ່ນ ການຫລຸດຄ່າເງິນ.

ການຫລຸດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອທຽບກັບອີກສະກຸນເງິນໜຶ່ງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເດີມທີ່ເຄີຍຕັ້ງໄວ້. ຄຳສັບນີ້ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບໃຊ້ໃນແວດລ້ອມຂອງສະກຸນເງິນທີ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນລອຍຕົວ ເຊັ່ນ,AUD

ຈຳນວນເງິນສ່ວນຫລຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊື້ແບບ future delivery ແທນທີ່ຈະແມ່ນ ແບບ spot delivery.

ໃນຕະຫລາດການເງິນສາກົນ” Dollar” ມັກຈະໝາຍເຖິງ ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື U.S. dollar. ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້“Dollar” ອື່ນໆຈະຕ້ອງມີຄຳອະທິບາຍສະເພາະເພີ່ມເຕີມ ຕົວຢ່າງ: ໂດລາອົດສະຕຣາລີ.

ເປັນການຊີ້ບອກວ່າສະກຸນເງິນກຳລັງອອ່ນຄ່າ ຫລື ອອ່ນຄ່າກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.

ລະບົບທີ່ໄດ້ຈາກກົດເຊິ່ງມາຈາກປະສົບການສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດ. ເຊິ່ງມີການເວົ້າເຖິງຮູບແບບຫ້າຄື້ນ/ສາມຄື້ນເຊິ່ງປະກອບຂື້ນເປັນໜຶ່ງວົງຮອບຂອງຕະຫລາດກະທິງແລະຕະຫລາດໝີທີ່ມີທັງໝົດແປດຄື້ນ.

ການສະແດງມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນໜຶ່ງທຽບກັບສະກຸນເງິນອື່ນ. ຕົວຢ່າງ , iໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ AUD/USD0.8950, ໜຶ່ງ Australian dollar ເທົ່າກັບ 89.50 United States cents (AUD1.0000 = USD0.8950).

ວັນທີອອບຊັ່ນໝົດອາຍຸ ເຊິ່ງປົກກະຕິເກີດຂື້ນກ່ອນວັນຊຳລະລາຄາແລະສົ່ງມອບຊັບສິນ 2-3 ວັນເຮັດວຽກ.

ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດພັດທະນາແລະມີກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍຫງຽບເຫງົາຫລາຍ.

ຊີ້ບອກວ່າສະກຸນເງິນກຳລັງເຂັ້ມແຂງ ຫລື ມີຄ່າແຂງກວ່າຄ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ຕະຫລາດເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ສະກຸນເງິນຕ່າງໆດຳເນີນການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ. ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດປະມານ 3 ລ້ານລ້ານແລະມີການຊື້ຂາຍກັນໃນແຕ່ລະວັນ, ເຮັດໃຫ້ ຕະຫລາດ ຟໍເຣັກຊ໌(forex ) ໃຫ່ຍກວ່າຕະຫລາດທັນນະບັດ (Bond) ທັງໝົດທີ່ໂຮມກັນ. ຕະຫລາດເງິນຕາມີຢູ່ໃນຮູບຂອງ ຕະຫລາດ pot, forward, futures ແລະ options ເຊິ່ງ ການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ: ເມັດເງິນຈາກການຄ້າຂາຍມີພຽງ 5% ຫາ 10% ຂອງ ການຊື້ຂາຍ forex ທັງໝົດ . ປົກກະຕິແລ້ວການນຳເຂົ້າຈະຈ່າຍເປັນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ. ການສົ່ງອອກສ່ວນໃຫ່ຍຈະຮັບເປັນເງິນສະກຸນຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ການຂາດດຸນທາງການຄ້າເປັນເຫດໃຫ້ເງິນຕາເສື່ອມຄ່າລົງ. ການເກີດ Flow-ons ໃນເມື່ອການຊື້ຂາຍປະລິມານຫລວງຫລາຍໄດ້ແຍກອອກເປັນການຊື້ຂາຍຕ່າງໆທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍລົງ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ. ການລົງທຶນເກງກຳໄລໄລຍະສັ້ນອີງຕາມສະພາບຂອງຄ່າເງິນຕາທີ່ຕ້ອງການ. ເຊິ່ງການເກງກຳໄລນີ້ຖືເປັນສ່ວນແບ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ສຸດຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ ຟໍເຣັກຊ໌.

ກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍທີ່ມີວັນຊຳລະລາຄາແລະສົ່ງມອບຫລັກຊັບຫລາຍກວ່າ 2 ວັນເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກວັນຊື້ຂາຍ.

ການສະແດງມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນໜຶ່ງທຽບກັບສະກຸນເງິນອື່ນເຊິ່ງວັນຊຳລະລາຄາແລະສົ່ງມອບຫຼັກຊັບ (settlement date ) ຫລາຍກວ່າ 2 ວັນເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກວັນຊື້ຂາຍ. Forward Exchange Rate ຫລື ອັດຕາແລກປ່ຽນລ່ວງໜ້າແມ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນສະປອດ (Spot) ຂອງສະກຸນເງິນຕາໃນວັນທີ່ມີການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ມີການລວມຄ່າ forward points ໄວ້ດ້ວຍ.

ຄ່າຂອງສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບຄູ່ສະກຸນເງິນໃນຊ່ວງລະຍະເວລາເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ມີການຊຳລະລາຄາແບບທັນທີ (spot settlement date) ຈົນເຖິງວັນທີ່ມີການຊຳລະລາຄາແບບລ່ວງໜ້າ (forward settlement date) ເຊິ່ງມີການປັບຄ່າໄປຍັງອັດຕາແລກປ່ຽນແບບທັນທີ (spot exchange rate).

ວັນທີ່ມີການຊຳລະລາຄາສຳລັບກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍແບບລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງຫລາຍກວ່າ 2 ວັນເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກວັນທີ່ມີການຊື້ຂາຍ.

ຕົວກຳນົດທາງເສດຖະກິດແບບພື້ນຖານຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເຊັ່ນອັດຕາເງິນເຟີ້,ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ລາຄາສິນຄ້າແລະກິດຈະກຳທາງເສດຖະເສດຕ່າງໆ.

ເຈັດປະເທດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງອຸດສາຫະກຳຄື: ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ,ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ , ການາດາ ແລະອີຕາລີ.

ຄຳສັ່ງ GTC ແກ່ ໂບຣກເກີ້ທີ່ບໍ່ຄືກັບການປະຕິບັດປົກກະຕິ ຄຳສັ່ງຈະບໍ່ໝົດອາຍຸໃນທ້າຍວັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າປົກກະຕິແລ້ວມັນສິ້ນສຸດໃນທ້າຍເດືອນກໍຕາມ.

ຮູບແບບຂອງແນວໂນ້ມລາຄາເຊິ່ງນັກອ່ານເສັ້ນສະແດງຖືວ່າເປັນຈຸດກັບຕົວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາ. ລາຄາໄດ້ເພີ່ມສູງຂື້ນມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ,ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງບ່າໄຫຼ່ຊ້າຍ, ການເກັບກຳໄລໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫລຸດລົງ ຫລື ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. ລາຄາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວອີກຄັ້ງເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫົວແລ້ວຈຶ່ງມີການເກັບກຳໄລອີກຄັ້ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫລຸດລົງມາໃນລະດັບດຽວກັນກັບບ່າໄຫລ່. ການເພີ່ມຂອງລາຄາໃນລະດັບປານກາງຄັ້ງຕໍໄປຈະເປັນຈຸດສັງເກດໄດ້ວ່າໂອກາດທີ່ລາຄາຈະຫລຸດລົງຫລາຍນັ້ນມີສູງ ການທະລຸຜ່ານເສັ້ນຂອບຄໍນັ້ນເປັນສັນຍານການຂາຍ.

ຍຸດທະສາດໃຊ້ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຕະຫລາດໂດຍໃຊ້ໂພຊີຊັ່ນໜຶ່ງປົກປ້ອງໂພຊີຊັ່ນອື່ນ.

ສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັບສະກຸນເງິນອື່ນໄດ້ເພາະວ່າໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍລະບຽບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ລາຄາຂອງ market-maker ເຊິ່ງບໍ່ມີບໍລິສັດທີ່ເປັນ ດີເລີຣນຳ.

ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບລາຄາໂດຍທົ່ວໄປເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງການຊື້ຫລຸດລົງ ບາງຄັ້ງມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບລາຄາທີ່ຮຸນແຮງ.

ເປັນສິ່ງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າຈະຕ້ອງມີການຈ່າຍເງິນເມື່ອມີການຊຳລະລາຄາແລະມອບຫລັກຊັບ.

ອັດຕາ bid ແລະ offer ທີ່ທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດໃຊ້ໃນການຝາກລະຫວ່າງກັນ ເຊິ່ງ ເປັນພື້ນຖານຂອງຕະຫລາດ ອິນເຕີແບ້ງຄ (interbank).

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ.

ການກະທຳຂອງທະນາຄານກາງທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄ່າຂອງເງິນກໍຄືການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ. ສ່ວນຄຳວ່າ Concerted intervention ໝາຍເຖິງການກະທຳຂອງທະນາຄານກາງຫລາຍແຫ່ງເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ເລືອກສິ່ງທີ່ຢູ່ດ້ານຊ້າຍມື ຂອງ two way quote. ເຊັ່ນ ການຂາຍ AUD/USD = .9310/15,ທ່ານຈະໄດ້ຂາຍ LHS ທີ່ .9310

ໃນດ້ານການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນມີພັນທະໃນການສົ່ງມອບຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາ ຕາມວັນທີທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນອະນາຄົດ ຫລື ຕາມການຊື້ຂາຍແບບລ່ວງຫນ້າ ຫລືແບບທັນທີ ທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງກຳນົດຈ່າຍ.

ການຊື້ຫລາຍກວ່າການຂາຍ ຫຼື ການທີ່ມີຊັບສິນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫລາຍກວ່າໜີ້ສິນ.

ດີເລີຣເວົ້າ make a market ເມື່ອພວກເຂົາສະເໜີລາຄາ bid ແລະ offer ຢູ່ໃນລາຄາທີ່ພວກເຂົາພ້ອມຈະຊື້ແລະຂາຍ.

ການປັບຄ່າບັນຊີປະຈຳວັນເພື່ອໃຫ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນກຳໄລແລະຂາດທຶນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຈະຕ້ອງມີການຄຳນວນການປ່ຽນແປງຂອງ Margins.

Market Maker ແມ່ນບຸກຄົນຫລືບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສ້າງແລະຮັກສາຕະຫຼາດຂອງຕາສານ.

ຄຳສັ່ງເພື່ຊື້ ຫລືຂາຍຕາສານທາງການເງິນທັນທີໃນລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການຊື້ແລະອັດຕາການຂາຍ ແລະມັນຍັງໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກເຖິງສ່ວນຫລຸດ ຫລື ທີ່ສູງກວ່າເດີມ (Premium)ລະຫວ່າງ ສະປອດ (spot) ຫລື ລ່ວງໜ້າ ( forward ).

ອັດຕາແລກປ່ຽນທັນທີ(spot) ໃນຕະຫລາດຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ວັນທີພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສັນຍາກັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການສົ່ງມອບ ຫລື ໄດ້ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ລາຄາທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງສອງລາຄາ ຫລື ຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາຊື້ແລະລາຄາຂາຍທີ່ສະເໜີໂດຍ market makers.

ໜຶ່ງລ້ານ 1,000,000.

ການຜ່ອນຄາຍທາງດ້ານການເງິນດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ປະລິມານເງິນ ແລະອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກ.

ການບໍລິຫານຈັດການປະລິມານເງິນຂອງປະເທດໂດຍທະນາຄານກາງ ທິດສະດີທາງເສດຖະກິດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນລະບຸວ່າການຄວບຄຸມການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນເງິນໃນລະບົບເສດກະຖິດແມ່ນເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມລາຄາແລະເງິນເຟີ້. ແນວໃດກໍຕາມ,ຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານກາງແມ່ນຖືກຈຳກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍ ການເຄື່ອນທີເງິນຕາໃນທົ່ວໂລກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ບັງຄັບພວກເຂົານຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໂດຍທາງອອ້ມເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາການປ່ຽນແປງ.

ຕະຫລາດປະກອບດ້ວຍສະຖາບັນທາງດ້ານການເງິນ ແລະດີເລີຣ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມ ຫລື ປ່ອຍກູ້ເງິນ ຫລື ສິນເຊື່ອ.

ວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຮຽບຍິ່ງຂື້ນເຊິ່ງຖືກໃຊ້ສ່ວນຫລາຍໃນກຣາຟລາຄາແລະເວລາ.

ລາຄາທີ່ຜູ້ຂາຍຕ້ອງການຂາຍ. Offer ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນລາຄາທີ່ຕ່ຳສຸດ.

ອໍເດີຣຄຳສັ່ງແບບມີເງື່ອນໄຂເຊິ່ງຫລັງຈາກມີການດຳເນີນການອໍເດີຣຄຳສັ່ງສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວອີກສ່ວນຂອງອໍເດີຣຈະຖືກຍົກເລິກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຊັບສິນແລະໜີ້ສິນໃນສະກຸນເງິນໜຶ່ງໆ. ເຊິ່ງອາດວັດໄດ້ຈາກສະກຸນເງິນໜຶ່ງໆ ຫລື ໂພຊີຊັ່ນຂອງສະກຸນເງິນທັງໝົດໃນຮູບຂອງສະກຸນເງິນຫຼັກ.

ຂອບເຂດຂອງວັນທີທີຊຳລະລາຄາ (settlement dates ) ທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ການຊື້ຂາຍແບບ forward ທີ່ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທ່ານແລະ Pepperstone ກ່ອນຈະມີການຊື້ຂາຍແບບ forward.

ດີລ s ຫລື deal ລ່ວງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການ ແລກປ່ຽນ (swap ).

ວິທີການດ້ານປະລິມານທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສັນຍານກ່ຽວກັບສະພາວະການຊື້ຫລາຍເກີນໄປ ແລະການຂາຍຫລາຍເກີນໄປ.

ຄຳສັບນີ້ໃຊ້ໃນເວລາລາຄາລ່ວງໜ້າຂອງ ການຊື້ແລະຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີລາຄາເທົ່າກັນກັບລາຄາສະປອດ (spot price).

ເບິ່ງທີ່ Point./p>

(1) 100 ສ່ວນຂອງໜຶ່ງເປີເຊັນ ເຊິ່ງປົກກະຕິ 10,000 ໜ່ວຍຂອງອັດຕາສະປອດ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະເຄື່ອນເປັນຈຸດ ( Points) .ຕົວຢ່າງ: ຖ້າ AUD/USD ປ່ຽນຈາກ .9310 ຫາ .9320, ນັ້ນໄດ້ມີການເພີ່ມຂື້ນ 10 points / pips. (2)ການປ່ຽນແປງນ້ອຍສຸດ ຫລື ການເພີ່ມຂື້ນໃນຈຳນວນນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງລາຄາ.

ຈຳນວນເງິນພັນທະສຸດທິທັງໝົດໃນສະກຸນເງິນນຶ່ງໆ. ໂພຊີຊັ່ນສາມາດເປັນ flat ຫລື square ( ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ), long (ການຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫລາຍກວ່າການຂາຍ).

ຈຳນວນເງິນສ່ວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສູງຂື້ນ ເພື່ອຊື້ສະກຸນເງິນໜຶ່ງໃນອະນາຄົດແທນທີ່ຈະຊື້ທີ່ລາຄາແບບສະປອດ (spot).

ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນຕົວຈິງທີ່ “ຮັບຮູ້ແລ້ວ”ຈາກກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍຂອງໂພຊີຊັ່ນທີ່ປິດໄປແລ້ວ ບວກກັບຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຄາດການເອົາ “ບໍ່ທັນຮັບຮູ້” ຂອງໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ເຊິ່ງໄດ້ຖືກ Mark-to-Market

ລາຄາທີ່ຊີ້ບອກ. ລາຄາທີ່ກຳນົດ (price quoted) ແມ່ນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນບໍ່ແມ່ນເພື່ອ ຊື້ຂາຍ.

ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາຫລັງຈາກຕົກລົງໄປໃນໄລຍະໜຶ່ງ.

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຊ່ວງການຊື້ຂາຍ.

ເປັນລາຄາທີ່ນັກວິເຄາະເຕັກນິກຮູ້ຈັກດີ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ອາດຈະແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກແນວຕ້ານ ແຕ່ຖ້າຫລຸດຈາກລະດັບແນວຕ້ານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຢ່າງຫລາຍ.

ເລືອກສິ່ງທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາມື ຂອງ ໂຄທລາຄາ. ເຊັ່ນ ການຊື້ສະກຸນເງິນຕາທີ່ໂຄທແລ້ວ. AUD/USD = .9310/15,ທ່ານຈະໄດ້ຊື້ LHS ທີ່ .9315

ການຂະຫຍາຍວັນເຖິງກຳນົດຂອງສັນຍາການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ການຂາຍຫລາຍກວ່າການຊື້ ຫຼື ການທີ່ມີໜີ້ສິນ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫລາຍກວ່າຊັບສິນ.

ການຊື້ແລະຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີເວລາສົ່ງມອບ 2 ວັນເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກມີການຊື້ຂາຍ.

ການກຳນົດຄ່າໃນແບບທີ່ໂພຊີຊັ່ນຈະຖືກປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມັນເຖິງຈຸດຂາດທຶນໃດໜຶ່ງ ຫລືເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນຮອດຄ່າທີ່ກຳນົດ.

ນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວໂນ້ມຂອງລາຄາແລະປະລິມານທີ່ຜ່ານມາ ແລະມັກຈະເອົາເສັ້ນກຣາຟເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການວິເຄາະຕະຫລາດເພື່ອຈະສາມາດພະຍາກອນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ກຳລັງເທຣດນັ້ນ.

ການປັບລາຄາທີ່ບໍ່ອີງຕາມອາລົມຂອງຕະຫລາດ ແຕ່ອີງໃສ່ປັດໃນທາງເຕັກນິກເຊັ່ນປະລິມານການຊື້ຂາຍແລະເສັ້ນກຣາຟ .

ໄລຍະເວລາ ນັບຈາກແລະລວມທັງວັນທີການຊື້ຂາຍຈົນເຖິງວັນທີການຊຳລະລາຄາ ຫລື ສົ່ງມອບຫລັກຊັບ.

ຕະຫລາດທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍຕ່ຳຫລາຍ ແລະເປັນຜົນໃຫ້ ການໂຄທ ລາຄາ bid ແລະ ask ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະສະພາບຄ່ອງຂອງຕາສານທີ່ຊື້ຂາຍນັ້ນມີປະລິມານຕ່ຳ.

ການຊື້ເງິນຕາໂດຍທັນທີ ສຳລັບສົ່ງມອບໃນມື້ຖັດໄປ ແລະຂາຍໃນລາຄາສະປອດ ຫລື ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.

ມື້ທີ່ດຳເນີນການຊື້ຂາຍ.

ໄລຍະເວລາ ນັບຈາກແລະລວມທັງວັນທີການຊື້ຂາຍຈົນເຖິງວັນທີການຊຳລະລາຄາ ຫລື ສົ່ງມອບຫລັກຊັບ.

ເມື່ອດີເລີຣ ໂຄທອັດຕາລາຄາການຊື້ແລະການຂາຍ ສຳລັບການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ການຊື້ຂາຍໄດ້ຖືກດຳເນີນການທີ່ລາຄາ ຫລາຍກວ່າ ການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ.

ສຳລັບສັນຍາຊື້ຂາຍເງິນຕາ ແມ່ນເປັນວັນທີ່ຄູ່ສັນຍາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຊື້ຂາຍກັນ. ສຳລັບການຊື້ຂາຍແບບສະປອດແມ່ນສອງວັນເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຊື້ຂາຍກັນພາຍໃນປະເທດຜູ້ໃຫ້ໂຄທລາຄາ. ມີພຽງຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບກົດທົ່ວໄປນີ້ຄື ຖ້າວັນຄົບກຳນົດກົງກັບວັນພັກຂອງທະນາຄານໃນປະເທດທີ່ອອກລາຄາສະປອດສຳລັບສະກຸນເງິນນີ້. ແລ້ວ value date ຈະເລື່ອນໄປໜ້າໜຶ່ງວັນ. ຄູ່ສັນຍາຈະຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ spot day ກົງກັບວັນຄົບກຳນົດໃນເດືອນຖັດໄປ ຈະຕ້ອງເປັນວັນທີ່ສອດຄ່ອງງກັນຕາມປະຕິທິນ ຖ້າວັນຄົບກຳນົດກົງກັບວັນພັກຂອງທະນາຄານຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງວັນເຮັດວຽກຖັດໄປຂອງທັງສອງຝ່າຍຄືວັນຄົບກຳນົດເຊິ່ງ ການປັບປ່ຽນວັນຄົບກຳນົດນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ວັນຄົບກຳນົດອື່ນຕາມວັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຖ້າວັນສະປອດກົງກັບວັນເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ ຫລື ຮຽກອີກຢ່າງອື່ນວ່າ maturity date.

ການຊື້ຂາຍທີ່ມີວັນຊຳລະລາຄາຢູ່ໃນວັນດຽວກັນກັບວັນຊື້ຂາຍ.

ການຊື້ຂາຍທີ່ມີວັນຊຳລະລາຄາຫລັງຈາກວັນຊື້ຂາຍ 1 ວັນເຮັດວຽກ.

ເປັນການວັດການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.

ຈຳນວນ,ຫລື ມູນຄ່າຂອງຫລັກຊັບທີ່ໄດ້ຊື້ຂາຍໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງໆ.

ວັນທີ່ທະນາຄານສູນກາງຫລັກຂອງສະກຸນເງິນເປີດເຮັດວຽກ ສຳລັບການຊື້ຂາຍ FX ;Working day ມີຂື້ນຖ້າທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງ(ສູນກາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນກໍລະນີ ຂອງການໄຂ້ວ)ເປີດເຮັດວຽກ.