Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ຄຳສັບພື້ນຖານ

ກ່ອນການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງໆ, ນັກລົງທຶນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຳສັບພື້ນຖານຂອງຕະຫລາດ forex ລວມເຖິງ ວິທີຕີຄວາມໝາຍຂອງການໂຄທ  ແລະ ການຄຳນວນ ໂຟຣເຣັກ.

ໂບຣເກີ້ ທີ່ດຳເນີນແບບ Straight Through (STP)

Pepperstone ເປັນ STP ໂບຣກເກີ້ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງຜູ້ຮ່ວມຄ້າອຶ່ນໆໂດຍກົງໃນຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌ດ້ວຍການຮວບຮວມໂຄທ ລາຄາ ຈາກທະນາຄານຫລາຍແຫ່ງ. ລູກຄ້າຂອງ Pepperstone ສາມາດເຂົ້າເຖິງບາງລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ  (Straight Through Processing) ໄດ້ໃນທັນທີ ພ້ອມກັບສະເປຣດທີ່ຕ່ຳພິເສດ.

Pips  ແລະ Pipettes

Pepperstone ໂຄທຄູ່ສະກຸນເງິນ ຕາມຫລັກທົດສະນິຍົມ  “5, 3 ແລະ 2”   – ເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືເສດສ່ວນຂອງ pips  ຫລື  pipettes.

  • ສຳລັບ ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 5 ຫຼັກ  ໜຶ່ງ pip ເທົ່າ 0.00010
  • ສຳລັບ ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 3 ຫຼັກ  ໜຶ່ງ pip ເທົ່າ 0.010
  • ສຳລັບ ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 2 ຫຼັກ  ໜຶ່ງ pip ເທົ່າ 0.10

ຕົວຢ່າງຄື: ຖ້າ GBP/USD ປ່ຽນຈາກ 1.51542 ເປັນ  1.51552, ແລ້ວ  .00010 USD ທີ່ເພີ່ມຂື້ນນັ້ນເທົ່າກັບ ໜຶ່ງ  pip.

ສເປຣດ  (Spread)

ສເປຣດ  (Spread)ແມ່ນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ BID ແລະ ລາຄາ ASK ໃນຕະຫລາດ. ລາຄາ ASK ຈະໃຊ້ກັບຄຳສັ່ງຊື້ ແລະລາຄາ BID ຈະໃຊ້ກັບຄຳສັ່ງຂາຍ.

Pepperstone ດຳເນີນການໂດຍນຳໃຊ້ສະເປຣດແບບຜັນແປເຊິ່ງເປັນສະເປຣດທີ່ບໍ່ມີຄ່າຄົງທີຄືເກົ່າ. ສະເປຣດແບບຜັນແປຈະຫົດເຂົ້າຫລືຂະຫຍາຍອອກຕາມສະພາບຂອງຕະຫລາດ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບຄ່ອງ.

ລີເວີເຣຈ (Leverage)

Leverage  ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຈຳນວນເງິນມະຫາສານໃນຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌.

ຕົວຢ່າງຄື: Pepperstone ໃຫ້ສູງເຖິງ 500: 1, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆ $ 1 ທ່ານມີບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ; ທ່ານສາມາດຊື້ຫລືຂາຍ $ 500 ໃນຕະຫລາດ Forex. ສໍາລັບສະກຸນເງິນພື້ນຖານແລະຈໍານວນເງິນການໃຊ້ອໍານາດທັງຫມົດ, ຫຼັກການດຽວກັນນໍາໃຊ້.

ລີເວີເຣຈະໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍຈາກທີ່ຄ່າເງິນມີການເຄື່ອນໄຫວພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະວັນ ເຊິ່ງຄວາມສ່ຽງຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ພຽງເງິນລົງທຶນໃນແຕ່ລະໂພຊີຊັ່ນເທົ່ານັ້ນ.

ລີເວີເຣຈສາມາດເພີ່ມກຳໄລແລະກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຂາດທຶນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ  ສະນັ້ນ, ນັກຊື້ຂາຍຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເວລາໃຊ້ ລີເວີເຣຈ. ໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍຫລາຍເທົ່າໃດ, ຄ່າຂອງ pip ຂອງທ່ານຈະມີຂະໜາດສູງຂື້ນນຳດ້ວຍ ສະນັ້ນ, ມັນກໍ່ຈະກະທົບຕໍ່ຜົນກຳໄລ/ຂາດທຶນຂອງທ່ານຫລາຍເຊັ່ນກັນ.

ມາຣຈີ້ນ (Margin)

ມາຣຈີ້ນ ແມ່ນຄຳສັບທີ່ບອກເຖິງຈຳນວນເງິນ ຫລື ຫຼັກປະກັນທີ່ຕ້ອງມີໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເປີດການຊື້ຂາຍໄດ້.

ມາຣຈີ້ນແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກລາຄາຕະຫລາດປັດຈຸບັນ ຂອງສະກຸນເງິນຖານໃນບັນຊີນັກຊື້ຂາຍ  VS ສະກຸນເງິນຖານໃນບັນຊີນັກຊື້ຂາຍ, ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊື້ຂາຍແລະລະດັບລີເວີເຣຈໃນບັນຊີຂອງນັກຊື້ຂາຍ.

ໃນລະບົບຊື້ຂາຍ MT4 ຈະມີການສະແດງມາຈິ້ນຄົງເຫືຼອໄວ້.

ມາຣຈີ້ນສາມາດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: (ລາຄາຕະຫລາດປະຈຸບັນ * ປະລິມານ) / ລີເວີເຣຈ = ມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງໃຊ້$

ຕົວຢ່າງຄື:

  • ນັກຊື້ຂາຍຕ້ອງການເປີດ  0.1 lot  (10,000  ໜ່ວຍຂອງສະກຸນເງິນຖານ)  ຂອງ  EUR/USD ທີ່ລາຄາຕະຫລາດປະຈຸບັນ 1.4177 ດ້ວຍລະດັບລີເວີເຣຈ 1:200.
  • ສະກຸນເງິນຖານຂອງບັນຊີແມ່ນ USD.
  • (1.4177 * 10,000) / 200 = 70.89 $ ເປັນຈຳນວນຕ້ອງການໃຊ້ເປີດໂພຊີຊັ່ນ  0.1 lot 

ການເອີ້ນວາງຫຼັກປະກັນເພີ່ມ (Margin Call)

Margin Call ແມ່ນຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາເງິນໃນບັນຊີຂອງນັກຊື້ຂາຍບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຊ້ເປີດໂພຊີຊັ່ນໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ.

ຖ້າຕະຫລາດເຄືອນໄຫວໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບໂພຊີຊັ່ນຂອງນັກຊື້ຂາຍ, ເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມຈະຖືກຮ້ອງຂໍຜ່ານ "margin call".

ຖ້າເງິນທຶນທີ່ເຫຼືອຫາກບໍ່ພຽງພໍ,ໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ຂອງນັກຊື້ຂາຍຈະຖືກປິດລົງ.

ຖ້າທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງ (Equity) ( ຍອດເຫລືອ–ກຳໄລ/ຂາດທຶນຂອງໂພຊີຊັ່ນເປີດຢູ່)ມີລະດັບຕ່ຳກວ່າລະດັບມາຈີ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່, ຈາກນັ້ນ ໂພຊີຊັ່ນຂອງນັກຊື້ຂາຍຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສິ່ງນີ້ເປັນພຽງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນມູນລະຄ່າຊັບສິນລົດລົງ ທ່ານບໍ່ຄວນອ້າງເຖິງສິ່ງນີ້ພຽງຢ່າງດຽວ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ເປັນການປົກປ້ອງອັດຕະໂນມັດ ແລະທ່ານຄວນມີເງີນທຶນຄົງເຫລືອໃນບັນຊີໃຫ້ພຽງພໍ.

ສຳລັບແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ແມ່ນຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: ທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງ / ມາຣຈີ້ນ = < 20%

ສຳລັບແພລຕຟອມ cTrader ແມ່ນຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: ທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງ / ມາຣຈີ້ນ = < 50%

ການປ້ອງກັນຊົດເຊີຍຄວາມສ່ຽງ (hedging)

ໝາຍເຖິງການເປີດໂພຊີຊັ່ນໃໝ່ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບໂພຊີຊັ່ນທີ່ມີດ້ວຍຕາສານຊະນິດດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງຄື: ເພື່ອ  ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂພຊີຊັ່ນ Buy   ສຳລັບ AUD/USD ຈຳນວນ 0.1 lot  ທ່ານຈະຕ້ອງເປີດໂພຊີຊັ່ນ sell ສຳລັບ AUD/USD ຈຳນວນ 0.1 lot.

ບໍ່ຕ້ອງການມາຣຈີ້ນເພີ່ມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງໂພຊີຊັ່ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໂປດຈຳໄວ້ວ່າຈະບໍ່ສາມາດເປີດໂພຊີຊັ່ນໃໝ່ກັບບັນຊີທີ່ມີມາຣຈີ້ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ.

ໂຣລໂອເວີຣ /ສະແວບ (Rollovers/Swaps)

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ອາດສ້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍກໍຄືກຳໄລສ່ວນທຶນ . ເນື່ອງຈາກໂຟຣເຣັກຊ໌ຊື້ຂາຍກັນແບບຄູ່ສະກຸນເງິນ, ທຸກໆການຊື້ຂາຍບໍ່ພຽງແຕ່ພົວພັນເຖິງສອງສະກຸນເງິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງພົວພັນເຖິງສອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ.

ຖ້າອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທີ່ນັກຊື້ຂາຍຊື່ນັ້ນສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຂາຍ,ໝາຍວ່ານັກຊື້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບກຳໄລເປັນດອກເບ້ຍ ຫລື “ “ໂຣລໂອເວີຣ” (ໂຣລໂອເວີຣເປັນບວກ).

ຖ້າອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທີ່ນັກຊື້ຂາຍຊື່ນັ້ນຕ່ຳກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຂາຍ,ໝາຍວ່ານັກຊື້ຂາຍຈະຕ້ອງຈ່າຍ “ “ໂຣລໂອເວີຣ” (ໂຣລໂອເວີຣເປັນລົບ).

Rollovers/swaps ສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫລື ຜົນກຳໄລຈຳນວນທີ່ຫລາຍໄດ້. ຈຳນວນໂຣລໂອເວີຣເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ຫລຸດລົງຕາມການເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ຫລຸດລົງຂອງຂະໜາດໂພຊີຊັ່ນ.

ໂຣລໂອເວີຣຈະເກີດຂື້ນ ໃນເວລາ  5 ໂມງແລງ  EST (ເວລາຂອງນີວຢອກ)

ຄ່ານາຍໜ້າ

ຄ່ານາຍໜ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Pepperstone  ຮຽກເກັບຈາກບັນຊີ Razor ເທົ່ານັ້ນ. ຈຳນວນຄ່ານາຍໜ້າມີ:

Lot Sizeຄ່ານາຍໜ້າໝາຍເຫດ
0.01

0.1

1
AU$0.07

AU$0.70

AU$7
Round turn ໝາຍວ່າຄ່ານາຍໜ້າຈະຖືກຈ່າຍເມື່ອໂພຊີຊັ່ນຖຶກປິດເທົ່ານັ້ນ

**ຄ່ານາຍໜ້າເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ຫລຸດລົງຕາມການເພີ່ມຂື້ນ ຫລືຫລຸດລົງຂອງຂະໜາດໂພຊີຊັ່ນ.

Expert Advisor (EA)

EA  ຄືໂປຣແກຣມອາເກີຣີທມິຄ ຫລື  algorithmic programs ທີ່ໄດ້ປະດິດຂື້ນມາເພື່ອເປີດໂພຊີຊັ່ນການຊື້ຂາຍແທນນັກລົງທຶນໃນແພຕທຟອມ  MetaTrader 4 . EA ເຮັດວຽກແມ່ນອີງໃສ່ສັນຍານຈາກ ຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກເຊິ່ງອາດຈະຮັບເຂົ້າມາຜ່ານທາງອອນໄລນ໌.

Virtual Private Server (VPS)

VPS ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້  ແພລຕຟອມ Meta-Trader 4 ທຳງານ ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຊື້ຂາຍອອກຈາກໂປຣແກຣມກໍຕາມ ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດໂອກາດໃນການເກີດຄວາມຂັດຂ້ອງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີໃນກໍລະນີທີ່ເທັກໂນໂລຊີ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເກີດການລົ້ມເຫຼວຂື້ນ.

ບັນຊີ MAM/PAMM

ປະເພດ  Multi Account Manager account  ໃນແພລຕຟອມMeta-Trader 4 ແມ່ນອອກແບບຂື້ນມາສຳລັບຜູ້ຈັດການເງິນເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຊື້ຂາຍແທນນັກລົງທຶນອື່ນໆແລະຈັດການບັນຊີຫລາຍບັນຊີຈາກໜ້າຈໍດຽວ. ຜູ້ຈັດການເງິນຍັງສາມາດຈັດການບັນຊີຫລາຍບັນຊີໂດຍການໃຊ້ Expert Advisors (Eas) ອີກດ້ວຍ.

ສະກຸນເງິນເຊຟ ຮາເວນ (Safe Haven Currencies)

ຄຳສັບນີ້ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນ ຫລື ຕາສານອື່ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນນ້ອຍກວ່າ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກວິກິດການແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫລາດ. ສະກຸນເງິນ ຫລືຕາສານເຊຟ ຮາເວນແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ເພາະວ່າປະເທດເຈົ້າຂອງສະກຸນເງິນຫລືຕາສານນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນແນວໂນ້ມທີ່ແຂງແຮງ, ແນວໃດກໍຕາມ,  ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າສະກຸນເງິນ ຫລືຕາສານດັ່ງກ່າວມີ”ຄວາມປອດໄພ”.

One-Click-Trading

ໝາຍວ່າທ່ານສາມາດເປີດໂພຊີຊັ່ນໃໝ່ດ້ວຍໜຶ່ງຄລິກເທົ່ານັ້ນ