Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ການແຍກເກັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ

Pepperstone ຝາກເງິນທຶນທັງໝົດຂອງລູກຄ້າໃນບັນຊີຄວາມເຊື່ອຖືສຳລັບລູກຄ້າທີ່ແຍກອອກຈາກບັນຊີບໍລິສັດ ກັບ   ທະນາຄານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ (National Australia Bank).

The National Australia Bank

 

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງອົດສະຕາລີ ຫລື The National Australia Bankແມ່ນເປັນທະນາຄານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ. ທະນາຄານ National Australia Bank ຍັງເປັນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານຊັ້ນຳຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເຊິ່ງມີຊັບສິນໃນການຄຸ້ມຄອງຫລາຍກວ່າ 600 ຕື້ລ້ານໂດລາ* ໃນຊັບສິນທີ່ຄອບຄອງພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານ. 

NAB

ທະນາຄານ National Australia Bank Limited  ໄດ້ ໃຫ້ບໍລິການຮັບຝາກຊັບສິນແລະໃຫ້ບໍລິການໃນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 50 ປີ. ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານມີຫລາຍປະເພດ,ໃນນັ້ນລວມເຖິງ ກອງທຶນເພື່ອຜູ້ສູງອາຍຸ,ຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ,ບໍລິສັດປະກັນໄພ,ຜູ້ຮັບຝາກສິນຊັບແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດ.

 

* ແຫລ່ງ: http://www.superreview.com.au/news/superannuation/custody-sector-increases-49-cent