Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກ (Technical Analysis)

ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກແມ່ນການສືກສາກ່ຽວກັບລາຄາເປັນເວລາດົນນານໂດຍທີ່ກຣາຟແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືຫລັກ. ການວິເຄາະນີ້ແມ່ນການສົມທຽບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາປະຈຸບັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອລະບຸຮູບແບບທີ່ສາມາດບອກເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ການວິເຄາະທາງເຕັກນິກສາມາດຊ່ວຍນັກຊື້ຂາຍໃນການກຳນົດແນວໂນ້ມແລະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສັນຍານອັນໜຶ່ງ ຫລື ຕົວຊີ້ບອກ ໃນການຊື້ ຫລື ຂາຍ. ນັກວິເຄາະທາງເຕັກນິກເຊື່ອວ່າຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຕາສານທາງການເງິນທີ່ຜ່ານມານັ້ນສາມາດຊີ້ບອກເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດ.

ປະເພດຂອງນັກຊື້ຂາຍ 

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າກຣາຟ ຫລືເສັ້ນສະແດງອັນໃດທ່ານຄວນຈະໃຊ້ແລະມັນມີຄວາມສຳຄັນໃນການລະບຸວ່າທ່ານແມ່ນນັກຊື້ຂາຍປະເພດໃດ ດ້ວຍການຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເພດຂອງນັກຊື້ຂາຍ.

 • ໄລຍະສັ້ນ  (Short Term)

  ນັກຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນຄືຜູ້ຊື້ຂາຍພາຍໃນວັນດຽວ ແລະເຂົ້າອອກຕະຫລາດ,ເປີດແລະປິດໂພຊີຊັ່ນຢ່າງໄວວາ.

 • ໄລຍະກາງເຖິງໄລຍະຍາວ(Medium to Long Term)

  ນັກຊື້ຂາຍໄລຍະກາງເຖິງໄລຍະຍາວຄືຜູ້ທີ່ຮັກສາໂພຊີຊັ່ນທີ່ເປີດຢູ່ໃນຕະຫລາດເປັນເວລານານ (ອາທິດ /ເດືອນ)

ປະເພດຂອງກຣາຟ

ເສັ້ນກຣາຟ ຫລືເສັ້ນສະແດງປະກອບດ້ວຍ 3 ປະເພດຄື:

 • ກຣາຟເສັ້ນ (Line chart)

  • ກຣາຟເສັ້ນ ສະແດງເສັ້ນຈາກລາຄາປິດໜຶ່ງໆໄປຍັງລາຄາປິດຖັດໄປ
  • ກຣາຟເສັ້ນບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ກັບລະຍະເວລາຂອງກຣາຟ
  • ກຣາຟເສັ້ນສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນທິດທາງປົກກະຕິຂອງຕາສານໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງໆ

Chart Types

 • ກຣາຟແທ່ງ ( Bar Chart)

  ກຣາຟແທ່ງສະແດງຂໍໍ້ມູນລະອຽດຫລາຍກວ່າໂດຍການເປິດແລະປິດລາຄາ ນອກເໜືອຈາກ ລາຄາສູງ ແລະຕ່ຳຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ ໃນຮູບແບບແທ່ງງຊື່  ຫລືເສັ້ນຊື່ 

Bar Chart

 • ກຣາຟແທ່ງທຽນ( Candlestick Chart)

  ກຣາຟແທ່ງທຽນສະແດງຂໍໍ້ມູລາຄາເປີດແລະລາຄາປິດ ນອກເໜືອຈາກ ລາຄາສູງ ແລະຕ່ຳຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດແລະມີຮູບຄ້າຍຄືແທ່ງທຽນ. ກຣາຟປະເພດນີ້ແມ່ນງ່າຍກວ່າໃນການຕີຄວາມແລະລະບຸຈຸດກັບຕົວຂອງລາຄາໃນແນວໂນ້ມລາຄາ

Candlestick Chart