Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ການວິເຄາະພື້ນຖານ

ການວິເຄາະພື້ນຖານແມ່ນການສຶກສາຮຽນຮູ້ໃນດ້ານເສດຖະກິດ,ການເງິນ ແລະການເມືອງແລະປັດໃຈອື່ນໆໂດຍລວມທີ່ສະທ້ອນເຖິງແລະຊີ້ວັດລະບົບເສດຖະກິດເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕາສານທາງການເງິນ. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະຕົວຊີ້ວັດສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໜຶ່ງສາມາດຊ່ວຍນັກຊື້ຂາຍເພື່ອລະບຸຫລືກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດການເງິນໃນອະນາຄົດໄດ້.

ການປະກາດຂ່າວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດແລະການເມືອງໃນທຸກໆວັນນັ້ນສາມາດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຕະຫລາດຕ່າງໆ ແລະລວມທັງຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າໃຈວິທີການຕິຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນ ແລະປຽ່ນຂໍ້ມູນນັ້ນເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສ້າງຜົນກຳໄລ.

ຕົວຊີ້ນຳ

 • ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປະເທດ 

  ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໝາຍເຖິງ  ການຄວບຄຸມການຊື້ຂາຍຂອງປະເທດໜຶ່ງໆ, ການຈັດແບ່ງງົບປະມານແລະສະກຸນເງິນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ,ການອ່ານຕົວເລກງົບປະມານໃນສະພາຜູ້ແທນຂອງແຕ່ລະປະເທດທົ່ວໂລກຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບນັກລົງທຶນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດໜຶ່ງໆ. ຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຄວນເພີ່ມຂື້ນ ຖ້າຫາກວ່າງົບປະມານແມ່ນສົມດຸນດີ,ມີການສົ່ງເສີມການຄ້າແລະສະຖານະເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂື້ນ. ໃນທາງກັບກັນ,ຖ້ານະໂຍບາຍງົບປະມານເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍລາຍໄດ້ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີແລະບໍ່ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄ່າເງິນຂອງສະກຸນເງິນດັ່ງກ່າວຈະຫລຸດລົງຕາມ.

 • ຂາດດຸນແລະເກີນດຸນ

  ປະເທດທີ່ມີສະກຸນເງິນທີ່ແຂງຄ່າສຸດໃນຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ມີການຂາດດຸນງົບປະມານຕ່ຳ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຕ່ຳແໜ່ງທີ່ດີເພື່ອດຳເນີນການຄ້າຂາຍແລະປ່ອຍກູ້ເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ.

 • ລະດັບແລະແນວໂນ້ມຂອງການຄ້າ

  ຖ້າປະເທດໜຶ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄ້າເປັນປະຈຳ, ນັ້ນຄວນຈະມີຄວາມຕ້ອງການສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນັ້ນຫລາຍຂື້ນ  ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສະກຸນເງິນດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄູ່ສະກຸນເງິນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ. ປະລິມານການຄ້າທີ່ສູງນັ້ນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບສະກຸນເງິນ, ແຕ່ຍັງມີຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແລະຕະຫລາດຫຸ້ນອີກດ້ວຍ. ເຫດການເສດຖະກິດສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ແນວໂນ້ມເຊິ່ງພົວພັນເຖິງ ການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫລາດການຄ້າທົ່ວໂລກ.

 • ເງິນເຟີ້

  ເງິນເຟີ້ຫລຸດຄ່າສະກຸນເງິນແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບທີເໝາະສົມ ເພາະວ່າເງິນເຟີ້ເກີດຂື້ນໃນທຸກປະເທດ.