Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າ

Fສຳລັບການຮ້ອງຂໍຖອນເງິນ,ກະລຸນາລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ພື້ນທີ່ລູກຄ້າທີ່ປອດໄພ.  

  • ແບບຟອມການຖອນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນ ເວລາ 21:00 ໂມງ GMT ( 07:00 AEST ) ຈະຖືກດຳເນີນການໃນມື້ນັ້ນເລີຍ. ສ່ວນແບບຟອມອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຫລັງຈາກເວລານີ້ແມ່ນຈະບໍ່ຖືກດຳເນີນການຈົນກວ່າມື້ຖັດໄປ.
  • ເນື້ອງຈາກລະບຽບການທຸລະກຳຂອງບຸກຄົນທີສາມ,ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນທຶນຈະສາມາດກັບຄືນໄປຍັງບັນຊີທະນາຄານທີ່ມີຊື່ອັນດຽວກັນ (ຫລື ຊື່ຮ່ວມ)ຕາມບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງ Pepperstone ເທົ່ານັ້ນ .
  • ລູກຄ້າຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າການໂອນເງິນຜ່ານທາງໂທລະເລກລະຫວ່າງປະເທດ (International Telegraphic Transfer (TT) )ທີ່ມີການຮຽກເກັບຈາກທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ. ຄ່າທຳນຽມສຳລັບ TT ສ່ວນຫລາຍປະມານ 20 AUD.
  • ຖ້າບັນຊີຖືກຕື່ມເງິນໂດຍຜ່ານບັດເຄດຣິດແລະການຖອນເງິນໄດ້ດຳເນີນການພາຍໃນ 60 ວັນ ເງິນທີ່ຕ້ອງການຖອນອອກນັ້ນຈະຕ້ອງໂອນໄປຍັງບັດເຄດຣິດໃບເດີມ.
  • ການຖອນເງິນຜ່ານການໂອນເງິນທາງທະນາຄານແບບ  Bank Wire Transfer  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຈະໂອນຮອດບັນຊີຂອງທ່ານ ພາຍໃນ 3-5 ວັນ
  • ໄດ້ເພີ່ມໂນດບັນທຶກໃສ່ທ້າຍຂອງສ່ວນນີ້ເພື່ອຊີ້ແຈງວ່າອາດຈະມີສະພາບການທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ບ່ອນທີ່ເວລາອາດຈະດົນກວ່າ.