Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ຄຳ   (XAU/USD) - ເຫດຜົນທີ່ມີການຊື້ຂາຍຄຳ

 • ແມ່ນການລົງທຶນໜຶ່ງ,ຄຳແມ່ນເປັນໂລຫະມີຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ
 • ນັກລົງທຶນທັງຫລາຍທຳມະດາແລ້ວຈະຊື້ຄຳເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຫລື ເຊຟເຮເວນໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງແລະສັງຄົມ (ລວມທັງການຫລຸດລົງຂອງຕະຫລາດການລົງທຶນ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງໜີ້ສາທາລະນະ, ການລົ້ມເຫຼວຂອງສະກຸນເງິນ, ເງິນເຟີ້,ສົງຄາມແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນສັງຄົມຕ່າງໆ).
 • ຕະຫລາດຂອງຄຳມີການເກງກຳໄລຄືກັນກັບຕະຫລາດອື່ນໆ
 • ຄວາມເປັນມາຂອງມາດຕະຖານຂອງຄຳ, ບົດບາດຂອງຄຳທີ່ສຳຮອງໄວ້ໃນທະນາຄານກາງ, ຄວາມສຳພັນທີ່ຕ່ຳຂອງຄຳກັບລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າອື່ນໆແລະການກຳນົດລາຄາຂອງຄຳກັບສະກຸນເງິນຄົງທີ່ໃນຊ່ວງວິກິດການທາງການເງິນປີ 2007-2010  ເຊິ່ງສິ່ງທັງຫລາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຄຳແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບສະກຸນເງິນ ຫລາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ.
 • ການທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຄຳຂື້ນລົງນັ້ນປະກອບມີຫລາຍໆປັດໃຈຄື:
  • ໄພເງິນເຟີ້ໃນທົ່ວໂລກ
  • ສົງຄາມ ຫລືຄວາມຄັດແຍ່ງໃນຕາເວັນອອກກາງແລະອາຝຣິກາເໜືອ
  • ຄວາມສ່ຽງທີເກີດຂື້ນຕໍ່ແຫຼ່ງນ້ຳມັນ
  • ຄວາມຜັນຜວນ ໃນຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌