Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ZuluTrade

ZuluTrade ໃຫ້ທ່ານສາມາດກັອບປີ້ການຊື້ຂາຍຈາກລະບົບທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ໄປຍັງບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ສ້າງ portfolio ຂອງທ່ານເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຜົນຕອບແທນ ຫລື ຄ່າຈັດການໃດໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ,ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໃຊ້ຊອບແວໃດໜຶ່ງເພາະວ່າ  ZuluTrade  ຈະເປີດໃຊ້ເຊີບເວີຂອງມັນເອງເຊິ່ງເປັນເຊີບເວີທີ່ອອກແບບມາສະເພາະ.

 

 

* ຄຳປະຕິເສດ: ບໍລິສັດ Zulu Trade Ltd ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງແລະດຳເນີນງານລະບົບ ZuluTrade ແລະການໃຊ້ມັນນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເວບໄຊທ໌  http://www.zulutrade.com/. Pepperstone Group Limited (“Pepperstone”) ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະບໍ່ມີການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບສັນຍານທີ່ຖຶກສ້າງອອກມາໃນຕະຫລອດການນຳໃຊ້ ZuluTrade  ແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການຊື້ຂາຍ ໃນບັນຊີ Pepperstone. ສັນຍານທີ່ຖືກສ້າງອອກມາໂດຍລະບົບ Zulutrade ໃນບັນຊີPepperstone ບໍ່ຖືເປັນຄຳແນະນຳທີ່ເທັດຈິງ, ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ ຫລື ຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວຈາກ Pepperstone.

**ໝາຍເຫດສຳຄັນ: ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງແລະສະໜອງການວິເຄາະແລະຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ນີ້. Pepperstone ໄດ້ມີການກ່າຍຂໍ້ມູນຊ້ຳໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຫລື ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃດໆແລະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເອກະສານຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ,ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນ ຫລື ເປັນຂໍ້ມູນສົມບູນຄົບຖ້ວນ ໄດ້. ຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຕາມລັກສະນະຂອງມັນແລະໄດ້ຖືກຈັດກຽມສຳລັບເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເຖິງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ,ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ຫລື ວິທີການຂອງບຸກຄົນໃດໆ. Pepperstone ໄດ້ແນະນຳລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນການຂໍຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໂດຍລຳພັງກ່ອນຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນ ໃນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວກັບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ,Pepperstone ຂໍເນັ້ນວ່າລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກຜົນຕອບແທນໃນອະນາຄົດ. 

ຜູ້ອ່ານຄວນຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫລາຍໆຈຸດບົກຜ່ອງໃນຕົວສຳລັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊທັງໝົດເຊິ່ງລະບົບປະຕິບັດການແມ່ນຂື້ນກັບບຸກຄົນທີສາມໃນການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຊີບເວີຂອງ Pepperstone . ການຊື້ຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໂດຍການໃຊ້ໂຊຊ້ຽວແອພພລິເຄຊັ່ນໃນການຊື້ຂາຍ  ຫລື ແອພພລິເຄຊັນການຊື້ຂາຍແບບກັອບປີ້ ອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະແລະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດເຊິ່ງການສູນເສຍເງິນທຶນນັ້ນອາດກາຍຈຳນວນເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າໄດ້. Pepperstone ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຜົນການປະຕິບັດງານຂອງແອພພລິເຄຊັນດັ່ງກ່າວ.