Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

Capital Introduction

Pepperstone ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຕະຫລາດ ທີ່ທົ່ວສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີເທັກໂນໂລຊີອັນທັນສະໄໝ ແລະຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດລະດັບໂລກ. ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງພວກເຮົາ ໃນການດ້ານ  FX  ໃຫ້ລູກຄ້າໃນລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ແລະສະພາບຄ່ອງຈຳນວນຫຼວງຫລາຍ ຕະຫລອດ 24  ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ.

ການບໍລິການ Capital Introduction ຂອງພວກເຮົາໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການແນະນຳບັນດາຜູ້ຈັດການໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນສະຖາບັນທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກອິງຕາມສິ່ງທີ່ສົນໃຈ ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລະບົບຈັດການຄວາມສຳພັນທີ່ເປັນລະບົບຂອງພວກເຮົາເອງນັ້ນສາມາດອະນຸຍາດພວກເຮົາຕິດຕາມແນວໂນ້ມທົ່ວໄປຂອງອຸດສາຫະກຳ, ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທຶນ ແລະສິ່ງອື່ນໆຕາມທີ່ສົນໃຈ.

ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງການບໍລິການ capital introduction  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດການກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຕາສານສ່ຽງສູງ ອັນດັບຕົ້ນໆ ເທິງແພລຕຟອມຂອງພວກເຮົາ. ຍອດຂາຍຂອງພວກເຮົາ (ຈາກໂບຣກເກີ້ ແລະການແນະນຳຕໍ່ໆກັນ)ແລະທີມງານການຕະຫລາດຮ່ວມມືກັບຜູ້ຈັດການ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ແລະມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍຂື້ນໃນ ໂປຣແກຣມການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ທີມງານ Capital Introduction ສາມາດໃຫ້ການແນະນຳແກ່ບາງພາກສ່ວນຊັ້ນນຳລະດັບໂລກເຊັ່ນ:ກອງທຶນສຳລັບແຜນການບຳນານ,ກອງທຶນບໍລິຈາກ, ມູນິທິ,ສຳນັກງານຄອບຄົວ,ກອງທຶນເພື່ອຄວາມມັ່ງຄັ່ງຂອງລັດ,ບໍລິສັດປະກັນໄພ,ກອງທຶນກັບກອງທຶນ,ທະນາຄານເອກະຊົນແລະທີ່ປຶກສາຕ່າງໆ.

ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງເປີດກອງທຶນໃໝ່ ຫຼື ກະຈາຍຖານນັກລົງທຶນ ,ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການລະດົມທຶນຮອນແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫລອດຂັ້ນຕອນ.