Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ພາບລວມຂອງ Social Trading 

Pepperstone  ໄດ້ຮ່ວມມືກັບແພລຕຟອມ social trading  ຫລາຍໆຕົວສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ FX ແລະ CFD ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມ ແລະຮຽນແບບການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ເຮັດແລ້ວໂດຍພາກສ່ວນອື່ນ. Social trading ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ “copy trading”,  ແພລຕຟອມ Social trading ແມ່ນນະວັດທະກຳຫຼ້າສຸດສຳລັບການເທຣດດິ້ງ  FX ແລະ CFD.

 Social Trading ແມ່ນຫຍັງ?

Social trading ແມ່ນເປັນແພລຕຟອມທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນມາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ ,ແພລຕຟອມນີ້ເປັນບ່ອນທີ່ນັກຊື້ຂາຍ ຕິດຕາມ ແລະລອກຮຽນແບບ ການເທຣດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍຜູ້ອື່ນໄດ້ໂດຍ ເຂົ້າໄປໂດຍກົງໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍ Pepperstone ຂອງນັກຊື້ຂາຍເອງ. Social Trading  ອາດເປັນບໍລິການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເລື່ອງຕະຫລາດ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາຫລາຍ, ຫລື ຂາດຄວາມຮູ້ ຫລື ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຮັດການເທຣດ ຫລື ຊື້ຂາຍແທນພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, Social Trading ຍັງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສຳລັບການເປັນແພລຕຟອມທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຄິດຄ່າທຳນຽມຜົນຕອບແທນ ຫລື ຄ່າບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ເຊິ່ງຄືກັບເຮັດການລົທືນກັບຜູ້ຈັດການກອງທຶນ ໃນປະເພດຊັບສິນອື່ນ.

ເພາະເຫດໃດຈຶ່ງໃຊ້ Social Trading?

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເຫດຜົນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ MetaTrader ຍັງຄົງນິຍົມກັນຫລາຍສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ ກໍເພາະວ່າມັນມີຄວາມສາມາດເຮັດການຊື້ຂາຍໃຫ້ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດຢ່າງງ່າຍດາຍ. ທ່ານອາດເຄີຍຄິດວ່າທ່ານສົນໃຈໃນຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌ ແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພວກມັນ ຫລື ບໍ່ມີເວລາໃນການເຮັດການຊື້ຊາຍ. ຫລື ທ່ານອາດກຳລັງຊື້ຂາຍປະເພດຊັບສິນອື່ນໆ ແລະຕ້ອງການປ່ຽນມາເປັນການລົງທຶນ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ແລະ CFD. ນັກຊື້ຂາຍໄດ້ພົບວ່າ social trading ມີປະໂຫຍດຕໍ່ພວກເຂົາຫລາຍ, ນີ້ຄືຫ້າເຫດຜົນອັນດັບຕົ້ນໆ:

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນຕ່ຳ: ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເງິນຝາກຈຳນວນຫລາຍໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍດ້ວຍສັນຍານອັດຕະໂນມັດ ຫລື ການຊື້ຂາຍແບບ copy trading. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບາງບ່ອນອະນຸຍາດທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທຶນພຽງ 200$.
  • ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ: ເພາະທ່ານສາມາດຈັດສັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານທີ່ມີຍຸດທະວິທີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ດ້ວຍແພລຕຟອມ social trading ແລະສາມາດກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໄປຍັງຫລາຍໆຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແທນທີ່ຈະອາໄສພຽງແຕ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວ.
  • ປະເມີນຜົນການເທຣດຂອງທ່ານກັບມາດຖະມານ: ທ່ານອາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຊື້ຂາຍໂດຍການໃຊ້ຍຸດທະວິທີຂອງຕົນເອງ ແລະ ພຽງຕ້ອງການເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດເອົາຊະນະຜົນການເທຣດຂອງນັກຊື້ຂາຍຄົນອື່ນຜ່ານ social trading ໄດ້ ຫລື ບໍ. ການແຂ່ງຂັນສາມາດເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໄດ້.
  • ປະຢັດຄ່າທຳນຽມ: ການບໍລິຫານຈັດການເງິນແບບດັ່ງເດີມກັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການ,ໃນບາງຄັ້ງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າລົງທະບຽນ ຫລື ຄ່າຕອບແທນຕາມຜົນການເທຣດໄດ້. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Social  trading ມັກຄິດຄ່າທຳນຽມໃນຈຳນວນຄົງທີ່ ຫລື  ຄ່າທຳນຽມ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍຄ່າສະເປຣດການຊື້ຂາຍໃຫ້ກວ້າງອອກ.
  • ຜົນຮັບທີ່ຖືກຮັບຮອງ: ເວັບໄຊທ໌ social trading ບາງເວັບພຽງແຕ່ເຜີຍແຜ່ ຜົນງານຂອງນັກຊື້ຂາຍ ຫລື ຮ່ວມມືກັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ມີບັນຊີຊື້ຂາຍຈິງເທົ່ານັ້ນ. ນັ້ນໝາຍວ່າຈະບໍ່ມີບັນຊີເດໂມ ຫລື ບັນຊີຈຳລອງໃດໆຖືກໃຊ້ແລະມີການບັນທຶກຜົນລັບການເທຣດຢ່າງຊັດເຈນ(ມັກຈະເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເທຣດ)ໃນເວລາທີ່ກຳນົດ   ໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດໃຈ.

Social Trading ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນສຳຜັດເທື່ອ,ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ສຳລັບ ບັນຊີຊື້ຂາຍຈິງ Pepperstone ,  ແລະກໍສາມາດລົງທະບຽນຜ່ານແພລຕຟອມ Social Trading  ລຸ່ມນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃດທີ່ທ່ານເລືອກ,ທ່ານອາດຈຳຕ້ອງສົ່ງລະຫັດຜ່ານ ການລົງຊື່ເຂົ້າ Pepperstone  ແລະ Master ຫລື Investor (ອ່ານເທົ່ານັ້ນ) ໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດສຳເນົາການເທຣດໄປຍັງບັນຊີຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຊັນເອກະສານແລະໃຫ້ແລະຂຽນຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເທຣດເທິງບັນຊີຂອງທ່ານ. ນັກຊື້ຂາຍ ຫລືເທຣດເດີໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານເລືອກຕິດຕາມ, ປົກກະຕິແລ້ວການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກເຮັດສຳເນົາເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະທ່ານສາມາດເບິ່ງບັນຊີ ໃນເວລາຕົວຈິງ ໂດຍການ ການເຂົ້າເຖິງ ຜ່ານ ຮູບແບບ ອ່ານເທົ່ານັ້ນ (read-only ).

ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມ? ຕິດຕໍ່ທິມງານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆເທິງແພລຕຟອມ Social Trading ຫລື ;ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ມັນ...

Pepperstone ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ/ແພລຕຟອມ Social Tradingດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

 

* ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ: ເຕັກໂນໂລຊີແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຊຊຽວ ເທຣດດິ້ງ (Social Trading) ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໂດຍບຸກຄົນພາຍນອກແລະບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖີງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມາຈາກເປປເປີສະໂຕນ ໂຊຊຽວ ເທຣດດິ້ງ ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ແອບແຝງຢູ່ແລະອ້າງອິງເຖິງການຈັດການແລະການຮັກສາລະບົບໂດຍບຸກຄົນພາຍນອກ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກໂຊເຊີຍວ ເທຣດດິ້ງ ບໍ່ໄດ້ຈັດເຮັດຂື້ນເພື່ອວັດທຸປະສົງສ່ວນບຸກຄົນ ສະຖານະການ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນຂອງທ່ານ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂຊເຊີຍວ ເທຣດດິ້ງ ອາດເກິດຜົນເສີຍເປັນຜົນໃຫ້ມີການຂາດທືນເກິນຄວາມຄາດຫມາຍແລະອາດຫລາຍກວ່າຍອດຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າ