Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນ

Pepperstone ຂໍເຊີນບຸກຄົນຫລືບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເພື່ອເປັນຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນສຳລັບ Pepperstone .

ສະໜັກເປັນຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນສຳລັບ Pepperstone.

Pepperstone ຂໍເຊີນບຸກຄົນຫລືບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເພື່ອເປັນຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນສຳລັບ Pepperstone . ໃນຖານະເປັນຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນ ,ທ່ານຈະຮ່ວມມືກັບ Pepperstone  ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດໃໝ່ພາຍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສຳນັກງານຫຼັກ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການເປັນຜູ້ຕ່າງຫນ້າສ່ວນພູມິພາກຂອງເປປເປີສະໂຕນ ທ່ານສາມາດເລິ່ມຕົັນໂດຍການເປັນຜູ້ແນະນຳໂບຣກເກີ (Introducing Broker) ໂດຍທາງເຮົາຈະພິຈາລະນາແລະມີຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການເປັນຜູ້ຕ່າງຫນ້າສ່ວນພູມິພາກຂອງເປປເປີສະໂຕນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສາມາດອ້າງອິງຈຳນວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານແນະນຳ (referral) ລາຍສັບດາໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ

ບາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລວມມີ:

  • ຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເປັນຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ເຊິ່ງຄ່າດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກການແນະນຳລູກຄ້າພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກ ການທີ່ລູກຄ້າທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Pepperstone  ນັ້ນມາຈາກເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົວແທນປະຈຳພາກພື້ນ.
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປະຕິບັດງານຈາກສຳນັກງານຫລັກຂອງ Pepperstone ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການແນະນຳລູກຄ້າຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນແລະເພື່ອປັບປຸງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈເລິກເຊິງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດໂບຣກເກີ້ ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດນາຍໜ້າທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງໂລກແລະໃຫ້ທ່ານຄວາມສຳເລັດ.
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສົ່ງເສີມແລະການຕະຫລາດ.
  • ເຂົ້າເຖິງຖານລູກຄ້າຂອງທ່ານໂດຍກົງ ແລະແນ່ໃສ່ການປັບປຸງປະສົບການຂອງລູກຄ້າ ແລະການຊ່ວຍການຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງລູກຄ້າ.
  • ລະບົບການຕິດຕາມລູກຄ້າແລະລາຍງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ພຽງພໍໃນການຄວບຄຸມຕິດຕາມແລະຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ.