Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ອັດຕາ Swap ຂອງ Pepperstone

ອັດຕາ swap ຂອງໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຄື ດອກເບ້ຍ ຂ້າມຄືນ ຫລື ດອກເບ້ຍ rollover (ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫລື ຈ່າຍ) ເພື່ອຮັກສາໂພຊີຊັ່ນໃຫ້ເປີດຢູ່ຂ້າມຄືນ ໃນການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ອັດຕາ Swap ແມ່ນຫຍັງ?

ການຄິດຄ່າ Swap ໄດ້ກຳນົດບົນພື້ນຖານຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະສະກຸນເງິນແລະ ບໍ່ວ່າໂພຊີຊັ່ນ ແມ່ນ short ຫລື  long. ໃນຄູ່ສະກຸນເງິນໃດນຶ່ງ, ຈະມີການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ສຳລັບສະກຸນເງິນທີ່ຂາຍ ແລະຮັບດອກເບ້ຍສຳລັບ ສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຊື້ມາ.

ການຄິດຄ່າ swap ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງອອກມາໃນແຕ່ລະອາທິດໂດຍສະຖາບັນການເງິນທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມືດ້ວຍ ແລະການຄິດຄ່າ swap ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມການວິເຄາະການຈັດການຄວາມສ່ຽງແລະເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫລາດ. ສະກຸນເງິນແຕ່ລະຊະນິດມີການຄິດຄ່າ Swap ຂອງຕົວມັນເອງແລະໄດ້ຖືກວັດຕາມ ຂະໜາດມາດຕະຖານ 1.0 lot (100,000  ໜ່ວຍຖານ).

ອັດຕາ swap ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກມາ ລຸ່ມນີແມ່ນເປັນອັດຕາແທ້ຈິງແລະອັດຕາພວກນີ້ຂື້ນກັບການປ່ຽນແປງ ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ.

ອັດຕາ Swap ຂອງ Pepperstone

ສຳລັບອັດຕາ swap ຫຼ້າສຸດນັ້ນ ກະລຸນາ ເບິ່ງທີ່ ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ MT4 ຂອງ Pepperstone . ເພື່ອເບິ່ງອັດຕາ swap ເລືອກ:

  • View > Market Watch
  • > ຈາກນັ້ນ ຄລິກຂວາເທິງ  Market Watch ແລະເລືອກ “Symbols”
  • >ຈາກນັ້ນເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ຢາກກວດເບິ່ງ ແລະເລືອກ  Properties.