Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ ແມ່ນຫຍັງ?

ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ໂຟຣເຣັກຊ໌, FX, ຫລື ຕະຫລາດເງິນຕາ) ແມ່ນຕະຫລາດການເງິນສຳລັບຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນໃນທົ່ວໂລກ, ມີການກະຈາຍຈາກສູນກາງ,ການຊື້ຂາຍໂດຍກົງກັບຄູ່ຄ້າ . ເຊິ່ງເປັນຕະຫລາດການເງິນທີ່ໃຫ່ຍສຸດ ໃນໂລກ ທີ່ມີປະລິມານການເທຣດຫລາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານລ້ານໂດລາ ຕໍ່ວັນໃນທົ່ວໂລກ*.

Forex Trading with Pepperstone

ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໂຟຣເຣັກແບບ“ສະປອຕ”ໂດຍກົງ ເຊິ່ງເປັນຕະຫລາດທີ່ຕົກລົງຊື້ຂາຍກັນໃນລາຄາປັດຈຸບັນຂອງຕາສານທາງການເງິນ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ໂຟຣເຣັກຊ໌

 ໃນອາດີດ, ນັກຊື້ຂາຍລາຍບຸກຄົນພຽງສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານທະນາຄານເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງໄດ້ຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນໃນປະລິມານຫຼວງຫລາຍ  ເພື່ອຫວັງຄ້າ ຂາຍແລະການລົງທຶນ. ປະລິມານການຊື້ຂາຍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະ,  ຫລັງຈາກໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນລອຍຕົວ ຢ່າງອິດສະຫຼະໃນປີ 1971. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ນັກນຳເຂົ້າສິນຄ້າ,ນັກສົ່ງອອກ ແລະຜູ້ຈັດການຫລັກຊັບການລົງທຶນ ສະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດຂ້າມຊາດ,ນັກເກ໊ງກຳໄລ,ນັກຄ້າເງິນໄລຍະສັ້ນ,ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວ,ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຕາສານສ່ຽງສູງ ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ໃຊ້ຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການ,ຊື້ຂາຍຕາສານທາງການເງິນ ຫລື ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສະກຸນເງິນ ໂດຍການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫລາດອື່ນໆ.

ສຳລັບການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນແມ່ນບໍ່່ມີຕະຫລາດທີ່ເປັນສູນກາງ;  ການເທຣດດຳເດີນຜ່ານຄູ່ຄ້າໂດຍກົງ ( over the counter). ຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ເປີດການເທຣດຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ /ມື້, 5 ມື້/ອາທິດ ແລະສະກຸນງານໄດ້ມີການຊື້ຂາຍທົ່ວໂລກຜ່ານ ສູນກາງຊີ້ຂາຍດ້ານການເງິນທີ່ໃຫ່ຍລະດັບໂລກ ທີ່ ເມືອງລອນດອນ, ໂຕກຽວ,ຊູຣິຊ, ແຟຣງເຟີດທ໌, ຮົງກົງ, ສິງກະໂປ໋ໍ,ປາຣິ ແລະຊີດນີ.

ໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ບັນຫາເລື່ງຂໍ້ມູນວົງໃນແມ່ນບໍ່ມີ ຫລື ຖ້າມີກໍນ້ອຍຫລາຍ. ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການຜັນປ່ຽນ ທຳມະດາແລ້ວເກີດຈາກ ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນຕາຕົວຈິງ ແລະການຄາດຄະເນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນທົ່ວໂລກ. ຂ່າວສານສຳຄັນຕ່າງໆໄດ້ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ ໂດຍທຸກຄົນໃນໂລກໄດ້ຮັບຂ່າວສານອັນດຽວກັນ ໃນເວລາດຽວກັນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ

ນົກຊື້ຂາຍເພື່ອການຄ້າ:

ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫ່ຍໄດ້ເຮັດການເທຣດໃນຕະຫລາດ FX ເພື່ອຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດມີໃນຫລາຍໆສະກຸນເງິນຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ (hedging ) ໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍໜຶ່ງ ຫລື ການຊື້ຂາຍຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນແລ້ວ ເພື່ອທີ່ຈະພະຍາຍາມ ແລະຫລຸດການຂາດທຶນໃນການເທຣດອຶ່ນໆໃຫ້ນ້ອຍສຸດ.

ນັກຊື້ຂາຍເພື່ອເກ໊ງກຳໄລ:

ນັກລົງທຶນໄດ້ຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕ່າງໆເພື່ອຫວັງກຳໄລ. ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ສ່ວນຫຼາຍ  ເກ໊ງກຳໄລຈາກການວິເຄາະຕະຫລາດ ແລະຂ່າວສານການເມືອງ ( ການວິເຄາະພື້ນຖານ) ຫລື ການສືກສາຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຂອງກຣາຟ ສຳລັບຕາສານໜຶ່ງ ( ການວິເຄາະທາງງເຕັກນິກ). ຕະຫລາດໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຕະຫລາດຕາສານອື່ນໆ, ເພາະວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄດ້ໃນການໄດ້ກຳໄລຈາກການເພີ່ມແລະຫລຸດຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ.

ປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌

 • ການລົງທຶນ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ໃຫ້ທ່ານໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີສຸດ ຫລື ຄວາມສ່ຽງຂອງຕະຫລາດທາງການເງິນໃດນຶ່ງ
 • ເວລາສຳລັບຊື້ຂາຍຂອງຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ
 • ປະລິມານການເທຣດມະຫາສານ,ເປັນຜົນໃຫ້ມີລະດັບສະພາບຄ່ອງສູງ (ຄວາມສາມາດຂອງຕະຫລາດເພື່ອຮອງຮັບ ການຊື້ຂາຍຂະໜາດໃຫ່ຍ)
 • ບໍ່ມີໃຜສາມາດຄວບຄຸມຕະຫລາດໄດ້
 • ໃນດ້ານເງິນແລະເວລາ, ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນຕ່ຳສຸດ
 • ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໄດ້ກຳໄລຈາກ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະດັບນ້ອຍສຸດຜ່ານການໃຊ້ລີເວີຣເຣຈ.
 • ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໄດ້ລາຍຮັບສະໝ່ຳສະເໝີ ຈາກໂພຊີຊັ່ນເປີດຢູ່ໂດຍຜ່ານ rollovers/swaps
 • ຟຣີສຳລັບບັນຊີ “ເດໂມ” , ຂ່າວສານ, ກຣາຟ ແລະການວິເຄາະ
 • ການເທຣດ “Mini” ແລະ “Micro” ຜ່ານແພລຕຟອມການເທຣດ  Meta-Trader 4

ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີຈາກການເທຣດ FX

 • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
 • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
 • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
 • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ສະກຸນເງິນໃດທີ່ມີການເທຣດ?

ສະກຸນເງິນທີ່ມີການເທຣດໃນຕະຫລາດແມ່ນມີຫລາຍສະກຸນເງິນ ແລະຄູ່ສະກຸນເງິນ. ລຸ່ມນີ້ຄືຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກໆ:

ເຄື່ອງໝາຍປະເທດCurrencyຊື່ຫຼິ້ນ
USDສະຫະລັດ ອາເມລິກາDollarBuck, Greenback, Reserve Currency
EURສະມາຊິກຂອງ EUEuroFiber, Unified Currency
JPYຍີ່ປຸ່ນYenYen
GBPສະຫະລາຊາອະນາຈັກPoundCable
CHFສະວິດເຊີຣແລນFrancSwissy
CADການາດາDollarLoonie
AUDອົດສະຕາລີDollarAussie
NZDນີວຊີແລນDollarKiwi

*ແຫຼ່ງ: http://www.fxweek.com/fx-week/news/2292891/fx-now-a-usd53-trillion-per-day-market-says-bis