Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ເຊີບເວີການຊື້ຂາຍ Equinix

ການເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມໄວສູງຂື້ນ.

Equinox Trading Servers

ການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫ່ຍໃນ ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

Pepperstone - An Evolution in Forex Tradingຕະຫລາດການເງິນອິເລັກໂຕຼນິກທົ່ວໂລກມີການແຂ່ງຂັນກັນຫລາຍຂື້ນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນນີ້,ລະບົບການເທຣດອິເລັກໂຕຼນິກ ແລະຍຸດທະສາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຄືກັນກັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.

ໃນການຊື້ຂາຍ ໂຟຣເຣັກຊ໌, ເວລາຄືເງິນ ແລະ ທຸກວິນາທີແມ່ນມີຄ່າ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຂອງເທັກໂນໂລຊີນີ້,Pepperstone ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສູນຂໍ້ມູນ Equinix ຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບ NASDAQ  - ໃນການສ້າງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານສຳລັບການເທຣດ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ພຽງ 11 ໄມລ໌ຈາກ Wall Street ໃນ ນີວຢອກ.

 

ການນຳສະເໜີ ຕຶກອາຄານ  Equinix New York (NY4)

 Equinix New York (NY4) Facility

ໃນສູນ  ຂໍ້ມູນ Equinix NY4 , Pepperstone ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນທາງດ້ານການເງິນຂອງສູນຂໍ້ມູນ Equinix (Equinix Financial eXchange) , ເຄື່ອຂາຍທັນສະໄໝຂອງບ່ອນດຳເນີນຄຳສັ່ງເທຣດ  ,ບໍລິສັດ ຝ່າຍ ຊື້  ແລະ ຂາຍ ແລະເຊີບເວີການເທຣດຂອງທະນາຄານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສູນລວມຂໍ້ມູນປະສິດທີພາບສູງຂອງ Equinix. Equinix Financial eXchange  ໃຫ້Pepperstone ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຫລາກຫລາຍ ທີ່ມີເວລາແຝງຕ່ຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແລກກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄູ່ຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ແລະລູກຄ້າໄດ້ໂດຍກົງ.

 

ການເຊື່ອມຕໍ່–ຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ

Pepperstone - Optical Fibre Cross-ConnectionPepperstone ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ່າງໆ ທີ່ Equinix NY4ໂດຍຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ . ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງແທນທີ່ຈະແມ່ນການຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບທຳມະດານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ການສົ່ງຜ່ານຄຳສັ່ງ ມີຄວາມວ່ອງໄວ  ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ເກີດ ລະດັບເວລາການລໍຖ້າໃນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາຫລຸດລົງ. ນອກນັ້ນ Pepperstone ຍັງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ ກັບ ສູນກາງອິນເຕີເນັດຂອງໂລກ–ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ວ່າທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດຂອງໂລກ ທ່ານຈະສາມາດເທຣດຈາກທີ່ນັ້ນ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານຖືກສົ່ງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໄວທີ່ສຸດ.

 

ທ່ຽວຊົມ ອາຄານ Equinix NY4

ອາຄານ Equinix NY4 ແມ່ນບ່ອນກຳເນີດລະບົບນິເວດທາງດ້ານການເງິນຂອງສູນຂໍ້ມູນ Equinix. ໃນນັ້ນມີ   ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ ແລະການແລກປ່ຽນຫລາຍກວ່າ 60 ຊະນິດ,  ບໍລິສັດຝ່າຍຊື້ແລະຂາຍ ຫລາຍກວ່າ 400 ບໍລິສັດ , ຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານການເງິນ ຫລາຍກວ່າ 150 ແຫ່ງ, ຕົວເລືອກເຄືອຂາຍແບນວິດທ໌ ຫລາຍກວ່າ 675 ຕົວເລືອກ. ຟຣີວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ Equinix.com

 

 

ໂຄງລ່າງການເທຣດລະດັບໂລກຂອງ Pepperstone 

Pepperstone Global Trading Infrastructure

VPS Co-Location

VPS Co-Locationການທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາ ອາຄານ Equinix NY4 ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ Pepperstone ສາມາດເລືອກ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ VPS ໄດ້ຫລາກຫລາຍ (Virtual Private Server) . ໂຮສຕິ້ງ VPS ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍ Forex ເປີດໃຊ້ຍຸດທະສາດແບບຂັ້ນຕອນວິທີອັດຕະໂນມັດ  ຕະຫລອດເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເທິງ  Virtual Machine.

 

ລົງທະບຽນດຽວນີ້ ສຳລັບການເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ໄວກວ່າ

ລົງທະບຽນ ແລະສຳຜັດກັບການເທຣດ ໂຟຣເຣັກ໌ທີ່ໄວສຸດໆຈາກ pepperstone.