Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ເງິນ Cryptocurrencies

ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄົງຕົວເປັນກຸ່ມຕາສານຊັບສິນໃນອະນາຄົດ, ເງິນ Cryptocurrency ແມ່ນໄດ້ສ້າງລະບົບທຸລະກໍາໃໝ່ ທີ່ສ້າງໂອກາດການເກັງກໍາໄລແບບເວລາຈິງ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ດ້ວຍອຸດສະຫະກໍາໃໝ່ທີ່ດັດປັບເຕັກໂນໂລຊີບຣ໋ອກຈັນຢ່າງໄວວາ, ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າເງິນ Cryptocurrencies ໄດ້ເພີ່ມມູນຄ່າສູງຢ່າງໄວວາ - ສ້າງໂອກາດຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ນັກເກັງກໍາໄລ ຫລາຍກວ່າທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການເງິນໃໝ່ເຫລົ່ານີ້.

ເງິນ Cryptocurrency ແມ່ນມີການເໜັງຕີຕະຫລາດຫລາຍ ເຊິ່ງນັກເກັງກໍາໄລຈາກ Forex ແລະ CFD ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ເງິນ Cyrptos ຕົວຈິງ ຫລື ມີກະເປົາເງິນ Cryptosໃນປະຈຸບັນ.

ປະຈຸບັນ Pepperstone ມີຜະລິດຕະພັນຕາສານສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕເຄີເຣນຊີຢູ່ 5 ສະກຸນເງິນ ດ້ວຍການລົງທຶນຮອດ 5:1 ໃນທົ່ວລະບົບການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລທັງໝົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ທຸກທີ່ໃນໂລກນີ້ ເທິ່ງອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ.

ສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕເຄີເຣນຊີ ເຊັ່ນ: ເງິນບິດຄ໋ອຍແມ່ນມີການຜັນຜວນຫລາຍກວ່າສະກຸນແບບເກົ່າ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. ກະລຸນາເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫລື ມີສິດໃດໜຶ່ງໃນສະກຸນເງິນຫລັກ ເມື່ອທ່ານຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລກັບ Pepperstone. 

 

Bitcoin

ເງິນ Bitcoin

ເນື່ອງຈາກເປັນຕາສານທີ່ນິຍົມຫລາຍສຸດໃນກຸ່ມທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່, ເງິນ Bitcoin ຈະສ້າງໂອກາດໃນການເກັງກໍາໄລຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຜ່ານອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານທີ່ມີການຄວບຄຸມຕົວເອງ. ມີມູນຄ່າຕາມລາຄາຕະຫລາດຫລາຍກວ່າ 100 ຕື້ໂດລາ, ເງິນ Bitcoin ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືເກັງກໍາໄລຊື້ຂາຍທີ່ໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫລາຍ, ສ້າງໂອກາດຕ່າງໆຫລາຍກວ່າທີ່ເຄີຍໃນການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລ.

 

 

 

Bitcoin Cash

ເງິນສົດບິດຄ໋ອຍ Bitcoin Cash

ໃນປີ 2017, ເງິນບິດຄ໋ອຍ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປັບຂະໜາດ ແລະ ໃນການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງບຣ໋ອກເຊນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດເງິນສົດບິດຄ໋ອຍ. ແຕກຕ່າງຈາກເງິນບິດຄ໋ອຍໃນດ້ານຂະໜາດເກນວິທີ, ຕາສານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ແບ່ງແຍກຜູ້ມັກຫລົງໄຫລ່ຈໍານວນຫລາຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນທີ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລເງິນເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຕັກນິກ ດ້ວຍສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ.

 

 

 

Ethereum

ເງິນ Ethereum

ເງິນ Ethereum ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເປັນສະກຸນເງິນ cryptocurrency ທີ່ມີມູນຄ່າອັນດັບທີສອງທີ່ມີຄ່າສຸດໃນມູນຄ່າຕາມລາຄາຕະຫລາດ. ແທນທີ່ຈະແນ່ໃສ່ສະເພາະພຽງແຕ່ທຸລະກໍາຄືເງິນ Bitcoin, ເງິນ Ethereum ແມ່ນຮັບໃຊ້ອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສະກຸນເງິນ cryptos ອື່ນໆໄດ້. ການນໍາໃຊ້ເພີ່ມເຕີມເຫລົ່ານີ້ລວມທັງລະບົບລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ອັດສະລິຍະ ແລະ ລະບົບແອ໋ບບຣ໋ອກຈັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນ Ethereum ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງດ້ານລາຄາໄດ້ຫລາຍໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງການປ່ຽນແປງ ສໍາລັບລູກຄ້າໃນການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລ.

 

 

 

Dash

ເງິນສົດ Dash

ຫຍໍ້ມາຈາກ “ເງິນສົດດີຈີຕອນ”, ເງິນສົດ Dash ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມໄວ ແລະ ການບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທຸລະກໍາເງິນ crypto. ເປັນສະກຸນເງິນ cryptocurrency ທໍາອິດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບກະຈາຍອໍານາດ, ເງິນສົດ Dash ແມ່ນສາມາດສ້າງລະບົບການຊໍາລະຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ນໍາໄປສູ່ການມີສະພາບຄ່ອງຕົວທີ່ສູງກວ່າສະກຸນເງິນຮ່ວມຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືການເງິນທີ່ມີຄ່າຫລາຍສຸດໃນກຸ່ມຕາສານສິນຊັບປະເພດນີ້.

 

 

 

Litecoin

ເງິນ Litecoin

ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2011 ຄືເປັນທາງເລືອກໃຫ້ກັບເງິນ Bitcoin, ເງິນ Litecoin ແມ່ນນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີ ທີ່ງ່າຍກວ່າ ສໍາລັບການສ້າງບຣ໋ອກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ. ຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນ Litecoin ກາຍເປັນເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍ ດ້ວຍມູນຄ່າຕາມລາຄາຕະຫລາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງຫລາຍປີຜ່ານມາ.

 

ຂໍ້ດີຂອງການເກັງກໍາໄລເງິນ Cryptocurrencies ດ້ວຍເງິນ Pepperstone:

  • ການລົງທຶນດ້ວຍການຍືມເງິນເຖິງ 5:1
  • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມນາຍໜ້າ
  • ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນບັນຊີດຽວ
  • ເຂົ້າເຖິງຄ່າຕ່າງລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ການດໍາເນີນການເກັງກໍາໄລ

ຄວາມສ່ຽງການຊື້ຂາຍ ເງິນ Cryptocurrencies:

  • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
  • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
  • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
  • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
  • ຕະຫລາດສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕເຄີເຣນຊີ ແມ່ນມີຄວາມຜັນຜວນ - ມີການເໜັງຕີງລາຄາທີ່ແຮງ ແລະ ໄວ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທານເສຍເງິນຈໍານວນຫລາຍຢ່າງໄວ