Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ພະລັງງານ

ພ້ອມມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັນຊີ Pepperstone ທັງໝົດ, ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ ແລະແກ໊ສ ແມ່ນເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ຊື້ຂາຍໄດ້ທັງໃນແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ແລະ cTrader.

Pepperstone - Oil and Gas

ນ້ຳມັນ

XTI/USD  ແມ່ນເປັນຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແບບສະປອຕທີ ອີງຕາມນ້ຳມັນດິບ ຂອງ West Texas Intermediate , ຫລື WTI, ເຊິ່ງນ້ຳມັນປະເພດ  light ‘sweet’ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່  Cushing, Oklahoma —sweetness  ໝາຍເຖິງນ້ຳມັນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງກຳມະຖັນຕ່ຳ. XTI/USD ຖືວ່າເປັນ ນ້ຳມັນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ( US Oil) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກການພັດທະນາໃນ ອາເມລິກາເໜືອ.

XBR/USD ແມ່ນເປັນຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແບບສະປອຕທີ ອີງຕາມ Brent Crude Oil,  Brent ໃນທາງເຕັກນິກໝາຍເຖິງ ນ້ຳມັນທີ່ຜະລິດໃນທະເລເໜືອ ແລະຖືວ່າເປັນ ນ້ຳມັນຂອງປະເທດ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ . Brent Crude ຫລື ນ້ຳມັນດິບ Brent ຖືກໃຊ້ເປັນເກນມາດຕະຖານໃນການກຳນົດລາຄາສຳລັບນ້ຳມັນສອງໃນສາມສ່ວນຂອງຜົນຜະລິດນ້ຳມັນຈາກທົ່ວໂລກ.

ກາ໊ສ

ກ໊າສທຳມະຊາດຄືຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫລາຍຫລາຍໆປັດໃຈ ເຊັ່ນ ຄວາມຕ້ອງການຄາມສະພາບອາກາດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ,ລາຄາຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊິລ ແລະບັນຫາການສະໜອງອາຍກ໊າສ. ເນື່ອງຈາກກ໊າສທຳມະຊາດບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກຄືດັ່ງນ້ຳມັນ, ຕະຫລາດກ໊າສແມ່ນຊັບຊ້ອນແລະຖືກກະຈາຍໄປຫລາຍພື້ນທີ່ ແລະປັດໃຈທາງເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເປັນຜົນໃຫ້ລາຄາແຕກຕ່າງກັນ ໃນພື້ນທີ່ ຫລື ບໍລິເວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. XNG/USD ແມ່ນອີງຕາມອາຍກ໊າສທຳມະຊາດຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັດໃຈຕ່າງຂອງໂລກລວມທັງປັດໃຈທີ່ກະທົບຕໍ່ຕະຫລາດສະຫລະລັດພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ຈຸດດີໃນການຊື້ຂາຍ ນ້ຳມັນ ແລະແກ໊ສ ໂດຍຜ່ານ  Pepperstone:

  • ເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດລະດັບສະຖາບັນ ແລະການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ
  • ການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມີຂະໜາດ0.10  $/pip
  • ລີເວີເຣຈສູງສຸດ   500:1
  • ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ  ສຳລັບຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການ ປ້ອງກັນ (hedge)  ໂພຊີຊັ່ນໃນບັນຊີດຽວ

ຄວາມສ່ຽງການຊື້ຂາຍນ້ຳມັນແລະແກ໊ສ:

  • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
  • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
  • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
  • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ຕາສານຂະໜາດການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ປະລິມານການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດສະເປຣດ ເລີ່ມຈາກຈຳນວນຕາມສັນຍາ ຕໍ່ lot ມາດຕະຖານຊ່ວງເວລາ
XTIUSD0.01AUD $0.920.04100 ຖັງ01:00 – 23:59 (GMT+2)
XBRUSD0.01AUD $1.050.04100 ຖັງ03:00 – 23:59 (GMT+2)
XNGUSD0.01AUD $0.810.00310,000 MMBtu01:00 – 23:59 (GMT+2)